Burgerinitiatief

Hier vindt u uitleg over het burgerinitiatief en het formulier voor het indienen van een verzoek.


Hebt u een leuk idee voor de buurt waarin u woont of heeft u een plan voor de hele gemeente? Vanaf nu kunt u uw plan voorleggen aan de gemeenteraad. Met het burgerinitiatief kan namelijk iedere inwoner van Losser van 14 jaar en ouder een plan of een voorstel op de agenda van de raad plaatsen. Het voorstel mag over van alles gaan. Het kan hierbij gaan om een plan voor de buurt, de wijk, het dorp of de hele gemeente. Aan dit alles zijn wel enkele spelregels verbonden. Ongeacht het voorstel dat u indient, heeft de raad altijd het laatste woord. De raad beslist wat er met uw voorstel gaat gebeuren. Het plaatsen van een voorstel op de agenda van de raad, door tussenkomst voor een advies van de betreffende raadscommissie, kunt u aanmelden bij de griffier van de gemeenteraad.

Spelregels Verzoek Burgerinitiatief

Bij het indienen van een voorstel gelden de volgende spelregels:

 • U bent 14 jaar of ouder.
 • U bent inwoner van de gemeente Losser.
 • Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten.
 • U omschrijft concreet waarover uw voorstel gaat en waarover de raad dus een besluit moet nemen.
 • U maakt duidelijk hoe het voorstel uitgevoerd kan worden en wat dit globaal gaat kosten.
 • Uw voorstel heeft minimaal één initiatiefnemer.
 • Uw voorstel wordt ondersteund door ten minste 10 Lossernaren van 14 jaar en ouder.
 • U maakt bij het indienen van het voorstel gebruik van het formulier dat verkrijgbaar is bij de gemeente.

Handtekeningen Verzoek Burgerinitiatief

 • Elk voorstel dat wordt ingediend moet ondersteund worden door een aantal Lossernaren (minimaal 10). Uit een handtekeninglijst die u bij het voorstel voegt, blijkt of voldoende Lossernaren uw idee of plan ondersteunen.
 • Naast de handtekeningen vraagt u de mensen die het voorstel ondersteunen om ook hun naam, adres en geboortedatum op het formulier te vermelden. Deze gegevens zal de gemeente alleen gebruiken om te kijken of de mensen die het voorstel ondersteunen ook daadwerkelijk initiatiefgerechtigd zijn.
 • De handtekeninglijst moet aan het voorstel vastzitten. Dus lever geen losse blaadjes met handtekeningen in. Daarnaast is het van belang dat boven elke pagina die de handtekeningenlijst telt het voorstel vermeld staat. In dezelfde woorden die u gebruikt op het formulier waarmee u het voorstel indient.

Formulier burgerinitiatief

Het formulier verzoek burgerinitiatief (PDF) kunt hier downloaden.

Aanmelden van een plan

U kunt een verzoek indienen door gebruik te maken van het formulier verzoek burgerinitiatief. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Losser
T.a.v. de raadsgriffie
Postbus 90
7580 AB Losser

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten of nog vragen heeft over het burgerinitiatief dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, via het algemene telefoonnummer van de gemeente 053 - 53 77 290 of 291. Ook kunt u mailen naar griffie@losser.nl.

Welke zaken kunt u aan de orde stellen?

Een initiatief voorstel moet gaan over een nieuw, nog niet eerder behandeld onderwerp. Dat kan globaal zijn of een al meer uitgewerkt idee. In uw voorstel moet u wel een richting voor een mogelijke oplossing aangeven. Vindt u bijvoorbeeld, dat een lelijke muur wel eens mag worden opgeknapt, geeft u dan ook aan hoe!

Waar is het niet voor bedoeld?

Het burgerinitiatief is niet bedoeld voor:

 1. Een onderwerp, dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad.
 2. Een vraag over het gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan.
 3. Voorstellen die een wijziging in beleid betreffen dat al in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling is of al in uitvoering is.
 4. Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur.
 5. Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur.
 6. Een voorstel waarover al eerder door de raad een besluit is genomen in dezelfde raadsperiode en waarbij zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.
 7. Voorstellen die privé-belangen betreffen en daarmee niet in het belang zijn van de buurt, de wijk, het dorp of de gemeente.
 8. Voorstellen die expliciet nadeel of schade opleveren voor specifieke  bewonersgroepen.
 9. Uw voorstel gaat niet over de gemeentelijke organisatie, procedures, begrotingen, belastingen of genomen besluiten.