Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Bestuurlijke vernieuwing: nieuwe werkwijze gemeenteraad Losser in 2019

De gemeenteraad besteedt deze raadsperiode extra aandacht aan bestuurlijke vernieuwing. Een werkgroep van de raad verricht hiervoor het voorwerk. Na een eerste verkenning richt de werkgroep zich met name op het beantwoorden van twee vragen:

  1. Op welke wijze komt de raad meer aan de voorkant van beleidsprocessen?
  2. Op welke wijze kan de relatie tussen inwoners en gemeenteraad meer vorm en inhoud krijgen?

Een derde onderwerp dat in de werkgroep naar voren is gekomen, is de behoefte aan een andere wijze van vergaderen. Om in 2019 meer ruimte te krijgen voor experimenten is nu gekozen voor een andere vergaderopzet. De twee raadscommissies worden in 2019 op één avond gepland. Dit houdt in dat de vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte na elkaar plaatsvinden. De begintijd wordt 19.00 uur, 22.30 uur is de eindtijd waarnaar wordt gestreefd. De inhoud van de agenda’s bepaalt welke commissie om 19.00 uur begint. Getracht wordt de commissies wisselend om 19.00 uur te laten beginnen. De vergaderingen van de gemeenteraad beginnen in 2019 ook om 19.00 uur.

De vergaderplanning voor 2019 staat op https://www.losser.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad_en_raadscommissies

De agenda’s van de vergaderingen met bij behorende stukken staan op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Losser