De Rekenkamercommissie

Werkt de gemeente Losser wel doeltreffend, is ze wel doelmatig en is alles wat de gemeente doet wel rechtmatig?
Dat zijn vragen die menig burger zich wel eens heeft gesteld; antwoorden zijn dikwijls moeilijk te vinden. Dat ervaart ook de gemeenteraad die zowel een controlerende als een kaderstellende taak heeft.

Die gemeenteraad weet zich in Losser sinds kort gesteund door een rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie bekijkt of de doelen, die de gemeente zich heeft gesteld, worden bereikt en of dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten. De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Losser.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie

De gemeente Losser heeft gekozen voor een rekenkamercommissie en niet voor een rekenkamer. Een verschil tussen deze twee is dat er in een rekenkamercommissie ook raadsleden zitting hebben, een rekenkamer bestaat alleen uit externe leden. De gemeenteraad heeft bepaald dat de rekenkamercommissie uit vier leden bestaat. De rekenkamercommissie telt drie raadsleden en een externe voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorzitter van de rekenkamercommissie is de heer F.P.M. Willeme uit Dinkelland. Vanuit de gemeenteraad hebben zitting genomen in de commissie: J. van Essen, J. Tijdhof en J. in het Veld. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: E. Meerenburgh-van den Akker. De commissie beschikt over een budget dat door de raad wordt vastgesteld. Daarmee betaalt zij de uitvoering van de onderzoeken, de vergoeding aan de voorzitter en andere benodigde uitgaven.

Hoe werkt de rekenkamercommissie

Om haar functie goed te kunnen vervullen moet de Rekenkamercommissie het vertrouwen krijgen van alle partijen en groepen in de gemeente.

De Rekenkamercommissie wil dat realiseren door een constructieve en kritische houding, het doen van deugdelijk onderzoek en transparantie in haar mededelingen. Om goed informatie te kunnen verzamelen is het nodig dat de rekenkamercommissie zichtbaar buiten de belanghebbenden staat en vertrouwelijke informatie geheim kan houden. Goed onderzoek is ook bruikbaar onderzoek.

De rekenkamercommissie houdt de raad en het college van B&W een spiegel voor, maakt de kwaliteit van het beleid, beheer en uitvoering zichtbaar. Dat maakt verbeteren mogelijk. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma op, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken zij in uitvoering neemt. Alle verzoeken die de rekenkamercommissie ontvangt, komen op een zogenaamde groslijst te staan. In de tweede helft van het lopende kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen in het volgende jaar onderzocht gaan worden. De resultaten van elk onderzoek worden gerapporteerd.  Dit rapport is openbaar en wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

De commissie kan van alle leden van het gemeentebestuur, alle ambtenaren en door subsidie aan de gemeente verbonden partijen vergen dat zij alle benodigde inlichtingen verstrekken binnen de termijn die de commissie stelt. Indien de conclusies daartoe aanleiding geven neemt de rekenkamercommissie in haar rapport aanbevelingen op over de wijze waarop de situatie in de toekomst kan worden verbeterd. Het College wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie; daarop reageert de commissie in een nawoord.

Selectie

De rekenkamer hanteert een aantal criteria bij de keuze van haar onderwerpen.

De rekenkamercommissie hanteert bij de keuze van haar onderwerpen de volgende criteria:

  • Belang: Het onderwerp heeft een duidelijk maatschappelijk, politiek en/of financieel belang.
  • Twijfel: er is sprake van een beredeneerde twijfel, een onderbouwd vermoeden dat er sprake kan zijn van een falen.
  • Risico: Er is sprake van een risico; gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen.
  • Toegevoegde waarde: De meerwaarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie moet duidelijk zijn.
  • Capaciteit: het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

In het onderzoeksprogramma worden de geselecteerde onderwerpen opgenomen samen met de motivatie daarvoor. Het onderzoeksprogramma wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het vastgestelde onderzoeksprogramma wordt ook op de website van de gemeente geplaatst.

Ideeën

Gedurende het hele jaar verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente.

Daarbij gaat het om de vraag welke thema's onderbelicht blijven, of er een groot verschil bestaat tussen beleidspretenties en -prestaties, welk nieuw beleid wordt ontwikkeld en of beleidsdoelen vaag zijn en verantwoordelijkheden onduidelijk?

Ook raadsfracties, raadsleden en alle Losserse burgers en betrokkenen kunnen suggesties doen. Geschikte onderzoeksonderwerpen worden vastgelegd in een interne, vertrouwelijke, groslijst. U kunt als inwoner of raadslid van de gemeente Losser een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Onderwerpen die betrekking hebben op persoonlijke belangen lenen zich niet voor onderzoek door de rekenkamercommissie.

De suggesties dienen schriftelijk ingediend te worden. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat. Gedurende het gehele jaar kunnen verzoeken voor onderzoek bij de rekenkamercommissie worden ingediend. Tussentijdse verzoeken kunnen, ingeval van urgentie, lopende het jaar worden gehonoreerd. Dit geldt ook voor andere onderzoeken waarvan de rekenkamercommissie vindt dat uitstel niet gewenst is.

Rapporten