Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040

In 2040 wil Losser 100% energieneutraal zijn.Dat wil zeggen dat alle energie die wordt verbruikt, afkomstig is uit duurzame energiebronnen.
De eerste stap is om in 2020 voor 20% energieneutraal te zijn.

In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 zijn vijf hoofdlijnen geformuleerd waarlangs de duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd.

 1. We doen het samen
  Samen met diverse partijen uit de samenleving zetten we onze schouders onder duurzaamheid. Met de gezamenlijke inspanning van het bedrijfsleven, verenigingen, inwoners en gemeente kan sneller en beter worden bijgedragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de Toekomstvisie. De gemeente wil duurzame projecten stimuleren en faciliteren, maar laat het initiatief wel zoveel mogelijk bij de samenleving.
   
 2. Een groen, gezond en leefbaar Losser|
  Het creëren van en versterken van voldoende, robuuste en gevarieerde groengebieden is noodzakelijk om Losser leefbaar en klimaatbestendig te houden. In dit kader wordt in samenwerking met diverse partijen ook gewerkt aan het ‘onttegelen van tuinen’. Ook werkt de gemeente zelf aan biodiversiteit en aan bijenlinten bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Buurtbewoners krijgen ruimte om zelf groene initiatieven in de wijk te ontplooien en mogen daarbij rekenen op ondersteuning van de gemeente. Duurzame mobiliteit en het fietsen worden gestimuleerd. Op druk bezochte openbare plekken in de kernen worden elektrische oplaadpalen voor auto’s geplaatst.
   
 3. Een klimaatactief Losser
  Om als gemeente goed in te kunnen spelen op extreem weer en de gevolgen van  klimaatveranderingen wordt gewerkt aan de aanleg van regenwaterriolen en bergingsgebieden aan de rand van de bebouwde kommen. Bij rioleringsprojecten krijgen aanwonenden de mogelijkheid, met behulp van een afkoppelsubsidie, het dakwater en verhard oppervlak af te koppelen van het riool. Ook wordt bij nieuwe ontwerpen van wijken en straten nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden voor de inpassing van bomen en groen. Bomen bieden bij een steeds warmer wordend klimaat verkoeling tijdens de hete dagen.
   
 4. Een energieneutraal Losser
  Via de ’Energieke Regio’ worden bedrijven en verenigingen geholpen met energiebesparing en energieopwekking. Samen met de Noordoost Twentse gemeenten wordt gewerkt aan een warmteplan met alternatieven voor aardgas voor de verwarming van woningen en bedrijfsprocessen. Ook worden spelregels opgesteld voor de ontwikkeling van  grootschalige zonnevelden. De gemeente zal het goede voorbeeld geven en gaat verder met de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed.
   
 5. Een circulair Losser
  In een circulaire economie zijn de kringlopen gesloten, waardoor grondstoffen in de keten behouden blijven en er geen afwenteling op mens en natuur ontstaat.  Gemeente Losser gaat in het kader van de circulaire economie duurzame betonproducten inkopen (van hergebruikte grondstoffen). Ook worden in uitvoeringsprojecten zoveel mogelijk vrijkomende materialen hergebruikt. Twence blijven we ondersteunen als aandeelhouder in de ontwikkelingen rondom de circulaire economie (zoals CO2 afvangen en inzet van mierenzuur als groene brandstof). Bewoners worden geattendeerd dat bruikleen of delen in plaats van kopen van veel producten ook vaak een goede optie is.

De vijf hoofdlijnen worden concreet ingevuld in de Uitvoeringsagenda. Daarin staat ook een inschatting van de kosten die ermee gemoeid zijn en hoe deze worden gedekt. De Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2040 is een dynamisch document. Het wordt tweejaarlijks door het college aangevuld en bijgewerkt.