Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Participatieraad Sociaal Domein Losser

Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente Losser. In het verleden waren er verschillende adviesraden met ieder zijn eigen expertise: de Wmo-adviesraad, de Cliëntenraad Werk en Inkomen, de Sportraad en de Cultuurraad.

De Participatieraad Sociaal Domein Losser volgt deze raden op.

De aanleiding voor het instellen van één raad is de nieuwe landelijke visie op participatie: iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, godsdienst, leeftijd of het inkomen.

Adviesraad

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is de onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvelden die binnen het sociaal domein vallen en die geregeld zijn binnen de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  • Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Lokale verordeningen voor Sport en Cultuur