Participatieraad Sociaal Domein Losser

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is de onafhankelijke adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvelden die binnen het sociaal domein vallen en die geregeld zijn binnen de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Lokale verordeningen voor Sport en Cultuur

Meer informatie vindt u op www.participatieraadlosser.com.