Woningcorporatie Domijn, Huurders Belangen Losser en Gemeente maken nieuwe prestatieafspraken

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben de ‘prestatieafspraken’ voor 2019 getekend.

Het doel van deze gezamenlijke afspraken is zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Zowel op het fysieke als op het sociale vlak: De samenwerkende partijen schakelen elkaars expertise in om de huurders in Losser een goed thuis te bieden. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Losser. Op 12 februari heeft het College ingestemd met de Prestatieafspraken 2019. Deze zijn op 18 februari door de drie deelnemende partijen ondertekend.

De prestatieafspraken 2019 op hoofdlijnen

Afgesproken is dat Domijn de bestaande voorraad corporatiewoningen in de sociale sector (ca. 1900 woningen) tot het jaar 2020 op peil houdt om daarmee in de behoefte te voorzien van de doelgroep. Wethouder Anja Prins: “Mede in het kader van de nieuw op te stellen Woonvisie 2020 voeren we in Losser nu, in samenwerking met Domijn en de Stec-groep, een onderzoek uit naar de kwalitatieve woningbehoeften in de komende jaren: wat zijn de doelgroepen en aan welk soort woningen hebben deze doelgroepen behoefte? De resultaten van dit onderzoek gebruiken gemeente Losser en Domijn vervolgens om te sturen: zodat het aanbod van sociale huurwoningen ook in de toekomst zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de diverse doelgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek worden samen besproken. Bij het opstellen van de nieuwe woonvisie 2020 zijn SHBL en Domijn, zoals gezegd, nauw betrokken.”

Ouderen vormen een belangrijke doelgroep

De Woonvisie 2016 geeft aan de sociale gemeenschap als kracht te erkennen. In de toekomst zal een groot deel van de inwoners van de kernen in de gemeente Losser bestaan uit senioren. Ineke Buursink (directeur Domijn): ”Domijn, gemeente en SHBL gaan komend jaar actief in gesprek met deze ouderen over hun toekomstige woonwensen. In de gesprekken halen wij op waar nu precies de woonbehoeften van ouderen liggen. Tevens zetten we ouderen op die manier aan het denken over hun toekomstige woonsituatie. Hoe kunnen ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning blijven wonen? En wat is daar dan voor nodig? Wanneer kunnen ze beter verhuizen naar betaalbare gelijkvloerse (senioren)woningen? Ook het aanwezige sociale netwerk is – naast het hebben van een geschikte woning – een belangrijke factor voor ouderen om op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen.”

Domijn en de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd & Zorg (WIJZ) gaan intensiever samenwerken

Anja Prins: “In 2018 hebben we al aangegeven sterk te willen inzetten op het belang van een inclusieve samenleving. Dit zetten we in 2019 voort met het versterken van de samenwerking op sociaal vlak tussen woningstichting Domijn en onze afdeling WIJZ. In de praktijk weten we elkaar al heel goed te vinden als het gaat om ondersteuningsvragen op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen. Om dit verder te versterken, gaan we nog vaker met elkaar om tafel om te leren van praktijkcasussen.”

Extra aandacht voor huurders in Overdinkel

“De Woonvisie gaf het belang van een goed inzicht in de werkelijke vraag en het werkelijke gedrag van inwoners al aan”, aldus wethouder Prins. “In 2018 hebben we veel energie gestopt in het uitwisselen van informatie tussen Domijn, Gemeente en SHBL. Nu verschuift de focus van ons onderzoek onder álle huurders in de gemeente Losser gaandeweg naar meer focus op huurders in Overdinkel. Op welke wijze we het beste meer informatie uit en in Overdinkel kunnen ophalen, bekijken we dit jaar samen met Domijn en SHBL.”

Huurwoningen kwalitatief aantrekkelijk houden én energetisch passend

De Woonvisie vraagt aandacht voor de bestaande woningen: het grootste deel van de toekomstige woningvoorraad staat er immers al. Ineke Buursink: “hoe houden we de bestaande woningen kwalitatief aantrekkelijk en energetisch passend? Dat is voor ons een grote uitdaging. De energietransitie en de klimaatakkoorden van Parijs vragen het uiterste aan creatieve oplossingen. Gemeente Losser is, samen met onder meer de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen, zeer actief deelnemer aan het platform Energie van Noordoost Twente. En ook wij, als woningcorporatie zijn nauw betrokken bij het onderzoek naar de stappen die nodig zijn om bestaande wijken voor te bereiden op het opwekken van warmte en energie zonder gebruik van aardgas. Daarnaast bekijken we in 2019 de goede voorbeelden van andere steden en beoordelen we hoe we in Losser ons voordeel hiermee kunnen doen.”

Zie hier de prestatieafspraken 2019 

ondertekening prestatieafspraken 2019