Vergoeding meerkosten 2021 voor aanbieders Wmo en Jeugdwet

Aanvragen van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022 (31 januari 2022 laatste indieningsdag)

Ook in 2021 maken gecontracteerde partijen verbonden aan de Twentse gemeenten meerkosten om goede, veilige zorg, hulp en ondersteuning te blijven verlenen volgens de corona-richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen, de huur van extra locaties en extra vervoer. 

De landelijke overheid gaat geld beschikbaar stellen  voor de meerkosten over de periode van januari 2021 tot en met december 2021. De Twentse gemeenten hebben hiervoor een ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2021’ opgesteld. Hierin staat wanneer en hoe zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op financiering van meerkosten als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19. Deze Twentse meerkostenregeling omvat meerkosten gemaakt voor: Wmo of Jeugdhulp (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer).

Aanvragen van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022 (31 januari 2022 laatste indieningsdag)

De aanvraag indienen kan van 1 januari 2022 tot uiterlijk 1 februari 2022  (31 januari 2022 is dus de laatste indieningsdag) via meerkosten2021@regiotwente.nl. Hiervoor moet u gebruik te maken van het door het I-Sociaal Domein opgestelde formulier. Aanvragen die wij ná 31 januari 2022 ontvangen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

U kunt al uw kosten voor Jeugd en Wmo (inclusief huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften en vervoer) hulp in Twente in één aanvraag zetten. Voor de kosten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen vult u een afzonderlijke aanvraag in.
Voor vragen kunt u vanaf 1 januari 2022 contact opnemen via meerkosten2021@regiotwente.nl.

Aanvraagproces

•    Na het indienen, wordt uw aanvraag gecontroleerd.
•    Het kan dat we u vragen om bewijsdocumenten (in te dienen binnen een week) aan te leveren via meerkosten2021@regiotwente.nl
•    De aangeleverde bewijsstukken worden getoetst aan de hand van de meerkostenregeling Corona Regio Twente 2021. 
•    De totale kosten voor de aanvragen worden vergeleken met de Rijksbijdrage die gemeenten ontvangen. Natuurlijk proberen wij daarmee zoveel mogelijk zorgaanbieders mee te helpen. Is het totaalbedrag van de aanvragen hoger dan de Rijksbijdrage, dan worden de aanvragen naar rato toegekend.
•    U ontvangt na de beoordeling een bericht over welke bijdrage in de meerkosten uw organisatie gaat ontvangen namens de 14 Twentse gemeenten.

In de ‘Meerkostenregeling Corona Twente 2021’ leest u meer over het aanvraagproces. 

Vragen 

We houden veelgestelde vragen bij. Staat uw vraag hier niet bij? Mailt u uw vraag dan vanaf 1 januari 2022 naar meerkosten2021@regiotwente.nl.