Vechtstromen: onttrekkingsverbod oppervlaktewater, tenzij wateraanvoer mogelijk is

Gelet op de aanhoudende droogte in het beheergebied van waterschap Vechtstromen, is het per direct verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden (uit bijvoorbeeld het Twentekanaal) zijn.

De hoeveelheid water in de Rijn en de IJssel is nog wel voldoende om water in ons gebied te kunnen laten. Maar met dit water kunnen we niet alle gebieden voorzien. De watergangen op de hoger gelegen zandgronden (vooral grote delen in Twente) hebben bijna of in het geheel geen afvoer meer en sommigen vallen nu droog. De waterkwaliteit staat dusdanig onder druk dat we vissen en andere waterorganismen in bescherming moeten nemen.

Een slechte waterkwaliteit kan resulteren in botulisme, met dode dieren tot gevolg. Als u dode watervogels en vissen aantreft is het raadzaam om dit te melden bij het waterschap. Wij ruimen dan de dode dieren zo snel mogelijk op om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De betreffende gebieden zijn weergegeven op bijgevoegde kaart. Deze kaart is in groter detail in te zien is op de website van waterschap Vechtstromen. In de rode gebieden is onttrekking van oppervlaktewater niet langer toegestaan. In de groene wateraanvoergebieden geldt de huidige beregeningsregeling. Er mag onttrokken worden zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Is dit niet het geval dan is automatisch een onttrekkingsverbod van kracht.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal indien nodig handhavend worden opgetreden.

Meer informatie over de droogte is te vinden op de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl/droogte