Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser vastgesteld

Activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen

De uitvoeringsagenda Duurzaam Losser is vastgesteld door het college van B&W.

In de uitvoeringsagenda zijn de tientallen activiteiten benoemd die in de komende jaren moeten bijdragen aan het behalen van de Losserse duurzaamheidsdoelstellingen. Het is een dynamische agenda: dat wil zeggen dat deze voortdurend kan worden aangepast of aangevuld met activiteiten om zo te kunnen inspelen op de actuele situatie. Voor de financiering van de diverse activiteiten is het Duurzaamheidsfonds ingericht. Daarin zit een bedrag van € 500.000 voor de jaren 2018 en 2019.

Onderdeel van het Duurzaamheidsfonds is het Energiefonds. Het Energiefonds is bedoeld om aan de voorkant financiële hulp te bieden aan lokale initiatieven en projecten die nog onvoldoende door de markt worden opgepakt en geen aanspraak kunnen maken op andere leningen of stimuleringsregelingen. Het is een revolverend fonds, dat leningen verstrekt aan verenigingen, stichtingen en bedrijven voor hun duurzame energieprojecten. Naast het energiedoel is het doel om de exploitatielast van maatschappelijke organisaties te verlagen en het verwijderen van asbest te stimuleren. Het fonds loopt voor de periode 2018 tot en met 2020 en wordt gevuld met een bedrag van 200.000 euro. Stichtingen, verenigingen en bedrijven kunnen tot 50.000 euro lenen uit het fonds voor een looptijd van vijf, tien of vijftien jaar.

De Losserse aanpak: we doen het samen!

Losser heeft in het kader van Duurzaamheid de volgende thema’s benoemd:

  1. Een groen, gezond en leefbaar Losser
  2. Een klimaatbestendig Losser
  3. Een energieneutraal Losser
  4. Een circulaire economie in Losser

Het concept van de Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022 was het onderwerp van de thema-avond 'Samen werken aan een duurzaam Losser' van 8 november jl. Tientallen inwoners, ondernemers, verenigingen, ambtenaren en raadsleden dachten toen mee over wat nodig is om de om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Tijdens deze avond hebben zich ook diverse inwoners gemeld die graag een actieve bijdrage willen leveren. Ook kwam ook naar voren dat de gemeente de communicatie over biodiversiteit, klimaatbestendigheid, energietransitie en circulaire economie richting de samenleving moet versterken. Daarnaast is er behoefte vanuit de samenleving aan leiderschap van de overheden in duurzame verandering en experimenteerruimte voor de samenleving om duurzame ontwikkelingen een kans te geven.

Energie van Noordoost Twente

Wat de communicatie betreft wordt nu in Noordoost Twente verband gewerkt aan de ontwikkeling van een communicatieplatform Energie van Noordoost Twente. Verwachting is dat dit binnen enkele maanden kan worden gelanceerd.

Energie van noordoost Twente