Uitkomsten cliëntenraadpleging WMO en Jeugdzorg

In opdracht van de gemeente Losser heeft onderzoeksbureau I&O research een onderzoek gedaan onder de cliënten van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de jeugdzorg. Het gaat daarbij met name om de dienstverlening van de gemeente Losser. In de afgelopen jaren is er het een en ander veranderd doordat taken van het Rijk zijn overgedragen aan de gemeente. De gemeente moest daardoor haar organisatie en werkwijzen aanpassen. Hoe werkt dat nu in de praktijk? Eerdere onderzoeken gaven aanleiding tot andere werkwijzen. Zo heeft de gemeente Losser de afdeling WIJZ ingericht, de afdeling die de taken Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg in één hand organiseert. Ontschotting en de één loket gedachte zijn daar de beoogde doelen van.

Wethouder Prins: “We houden dit onderzoek ieder jaar, enerzijds omdat het een wettelijke verplichting is, anderzijds vinden we het zelf erg belangrijk om te weten hoe onze dienstverlening wordt ervaren en wat we kunnen doen om de ondersteuning van onze inwoners te verbeteren. Daar hebben we de mening en ervaring van de cliënten Wmo en Jeugdzorg hard bij nodig. Zij hebben met onze dienstverlening te maken en kunnen aangeven wat goed gaat en waar er nog verbeterd kan worden. Uiteindelijk willen wij een goed functionerende organisatie neerzetten waar inwoners van Losser in kunnen vertrouwen. Ik ben erg blij dat we kunnen constateren dat we op de goede weg zijn. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, dat zijn voor ons de leermomenten die wij aangrijpen om onze dienstverlening verder te ontwikkelen.”

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek vanuit de Wmo zijn 1000 cliënten uitgenodigd om mee te doen. Vanuit de jeugdhulp zijn 406 jeugdhulp cliënten en/of hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Dit zijn zowel nieuwe cliënten die in 2017 voor het eerst ondersteuning hebben gekregen als bestaande cliënten die al langer ondersteuning ontvangen. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd en konden de vragenlijst ook online invullen. De totale respons van ingevulde vragenlijsten was 49,8% voor de Wmo en voor Jeugd betrof dit 17%. Vorig jaar was de respons bij jeugd 19%, Doordat de respons voor de Jeugd 17% is, is deze niet representatief te noemen voor de gehele cliëntpopulatie Jeugd. De uitkomsten met betrekking tot jeugd worden daarom als indicatief gezien.

Conclusies

In het algemeen zijn cliënten tevreden. Er valt een stijgende lijn van gemiddeld 3% te constateren in ervaren tevredenheid van cliënten binnen de Wmo. Hier mogen we trots op zijn.

Bij Jeugd is het lastiger om na te gaan waar onze verbeterpunten liggen omdat de verwijzingen veelal via de huisarts of specialist verlopen (77%). Hier kan de gemeente weinig invloed op uitoefenen.
Wanneer dit percentage afgezet wordt tegen een respons van 17% is het gerechtvaardigd te concluderen dat het hooguit om enkele cliënten gaat die minder tevreden zijn. Omdat veel toewijzingen via de huisarts en specialist verlopen wordt er door gemeente Losser meer ingezet op een intensivering van de samenwerking met deze beroepsgroepen, zodat betere afstemming mogelijk is. 

De ervaren kwaliteit van dienstverlening van de gemeente Losser en een juiste inzet van hulp aan de cliënt hebben hoge prioriteit. Er wordt daarom ingezet op herhaaldelijke communicatie met de inwoners van gemeente Losser, via het lokale weekblad, over het loket van de afdeling WIJZ. Hierdoor zijn inwoners beter geïnformeerd over waar en bij wie ze terecht kunnen met hun hulpvraag.

Meer cliënten kennen de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit onderwerp is een vast onderdeel in gesprekken met cliënten waardoor meer cliënten op deze voorziening worden geattendeerd. Daarnaast wordt er een informatiemap voor cliënten van het sociaal domein ontwikkeld waarin de onafhankelijke cliëntondersteuning een standaard onderdeel is. Deze informatiemap is aan te passen op de ondersteuningsvraag van de inwoner.

Een punt van aandacht is nog wel de (on)bekendheid van de mantelzorgondersteuning. Fundament gaat hiervoor acties uitzetten. De gemeente wil voorkomen dat mantelzorgers uitvallen en heeft samen met diverse partners in de gemeente Losser vormen va mantelzorgondersteuning georganiseerd om mantelzorgers te ondersteunen. Om een indicatie te geven van de omvang van het aantal mantelzorgers in Losser, 53% van de ondervraagden geeft aan een mantelzorger te hebben.

Actiepunten

  • Herhaaldelijke communicatie over afdeling WIJZ om inwoners goed te blijven informeren.
  • Intern aandacht blijven besteden aan de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Ontwikkelen van een informatiebrochure met inlegvellen waar de onafhankelijke ondersteuning een standaard onderdeel van is.
  • Monitoring op resultaten van consulenten aan de hand van het vastgestelde regionale format.
  • Fundament voert acties uit om mantelzorgondersteuning bij een breder publiek en zeker bij mantelzorgers bekend te maken
  • Verdere implementatie van het integraal werken waarvan de effecten in 2019 te verwachten zijn.
  • Medewerkers blijven scholen.