Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Twentse gemeenten kopen energie regionaal in

Innovatieve inkoop stimuleert duurzame projecten in Twente

Vanaf 2005 werken de Twentse gemeenten al samen bij de inkoop van elektra en gas. Door onder meer het 'Akkoord van Parijs' willen gemeenten fungeren als aanjager van projecten rondom duurzaam opgewekte lokale energie, waarin ook inwoners kunnen participeren. In die rol willen de gemeenten dan ook hun eigen energie duurzaam inkopen. De afgelopen maanden is onderzocht of de Twentse gemeenten via de inkoop van energie de volgende doelen kunnen bewerkstelligen: 
a. het stimuleren van de productie van lokaal opgewekte duurzame energie 
b. en daarbij het bevorderen van financiële participatie van omwonenden.

Die vraag werd bevestigend beantwoord. Deze ambitie draagt bij aan de opgaven uit de Regionale Energie Strategie (RES) die via Klimaat Akkoord bij lokale overheden zijn belegd. In de RES werken de Twentse gemeenten samen om de opgaven voor de energietransitie vorm te geven. Als volgende stap gaan gemeenten onderzoeken welke rol Twence hierin kan vervullen. 

Wethouder Jaimi van Essen legt uit: “Met de inkoopkracht van meerdere Twentse gemeenten kunnen we van de potentiële opdrachtnemer Twence eisen dat nieuwe duurzame projecten op het gebied van energieopwekking in Twente worden gerealiseerd. Zo dragen we als gemeenten direct bij aan de energietransitie in onze regio. Ook is het voor ons belangrijk dat we met deze innovatieve manier van inkopen, inbesteding bij Twence, inwoners kunnen laten participeren.” 

Voordelen nieuwe aanpak

Het is mogelijk een leverancier van energie te verplichten deze energie lokaal en duurzaam op te wekken. (binnen de gemeentegrenzen van de samenwerkende gemeenten). En daarbij kan worden geëist dat omwonenden de mogelijkheid krijgen in projecten te participeren, of dat er wordt samengewerkt met lokale energiecoöperaties. Deze nieuwe aanpak heeft de volgende voordelen:

  • de productie van lokaal opgewekte hernieuwbare energie wordt gestimuleerd wat goed is voor het klimaat
  • de aanpak leidt tot flinke investeringen in de regio, waar lokale partijen van kunnen profiteren;
  • er ontstaan gunstige voorwaarden voor de acceptatie onder de bevolking van een ontwikkeling die sowieso op ons afkomt. 
  • dit draagt bij aan de opgave van de Regionale Energiestrategie Twente die vanuit het Klimaat Akkoord bij lagere overheden zijn belegd. 

Waarom wordt er onderhandeld met Twence?

Inbesteding van het energiecontract bij Twence kan de volgende voordelen met zich meebrengen: 

  • de opdracht kan in korte tijd gegeven worden;
  • de deelnemende gemeenten kunnen als contractpartner en aandeelhouder beter sturen op gestelde ambities;
  • gemeenten kunnen kosten besparen door een korter inkoopproces;
  • er vindt kostenreductie plaats en/of gemeenten ontvangen dividend;
  • een marktconforme prijs; 
  • Twence kan nu al 100% duurzame elektriciteit leveren.

Vanaf wanneer kan Twence leveren

Twence kan nu al 100% duurzame elektriciteit leveren. Vanaf 1 januari 2021 gaan ze ook warmte leveren, waar mogelijk duurzaam. Twence zal ook in de uitvoering van deze inbesteding nieuwe projecten in Twente moeten realiseren. Een ambtelijke werkgroep bereidt de contracten en contractbesprekingen voor. De volgende gemeenten zullen aan deze vernieuwde samenwerking deelnemen: Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Noaberkracht, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. Rijssen-Holten, Almelo en Twenterand doen voor als nog niet mee.

Participatie

Bij de contractbesprekingen met Twence wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van energieprojecten.