Tweede ronde subsidieverlening in 2017

Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de Losserse gemeenschap bevorderen

Het college van B&W heeft besloten om In de tweede subsidieronde van 2017 voor een bedrag van in totaal 15.976 euro aan incidentele subsidies te verlenen. Wethouder Marcel Wildschut: “Diverse organisaties hebben gebruik gemaakt van deze tweede subsidieronde. Ze hebben een aanvraag voor incidentele subsidie ingediend voor het uitvoeren van een maatschappelijke activiteit. Ik ben blij dat we, in het nieuwe subsidiestelsel, als gemeente nu de mogelijkheid hebben om organisaties te stimuleren en te waarderen om extra inspanningen te verrichten, buiten hun reguliere activiteiten om.  Doordat we ze nu financieel kunnen ondersteunen.”

 
De volgende organisaties hebben nu een incidentele subsidie ontvangen:

  • EHBO Losser ontvangt 2.126 euro voor de ondersteuning van AED-projecten.
  • Volley ’68 ontvangt 800 euro voor de organisatie van een trainerscursus.
  • Dorpsraad Beuningen ontvangt 1.000 euro voor de uitgave van het boekje ‘Boeiend Beuningen’.
  • Seniorenbelangen Losser ontvangt 1000 euro voor de uitgave van een voorlichting- en promotieboekje.
  • Ondernemers Club Overdinkel ontvangt 1.950 euro voor de organisatie van de kerstmarkt op 10 december op het dorpsplein in Overdinkel.
  • Muziekvereniging Excelsior ontvangt 2.500 euro voor de organisatie van diverse activiteiten in het kader van haar 110 jarig jubileum in 2018.

Een overzicht van de verleende subsidies is op de website te vinden.

Incidentele subsidies voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

In 2017 is in totaal 35.000 euro beschikbaar voor incidentele subsidies. Bij de eerste subsidieronde is voor een bedrag van 15.090 euro aan subsidies verleend. Voor spoedaanvragen 3.500 euro. Voor de tweede subsidieronde resteerde dus nog een bedrag van ruim 16.000 euro.

2018, Eerste ronde incidentele subsidies: deadline voor aanvragen is 1 april 2018

Aanvragen voor de eerste subsidieronde 2018 kunnen worden ingediend tot 1 april 2018.
Een incidentele subsidie is bijvoorbeeld mogelijk indien door een organisatie voor een jubileum extra activiteiten worden verricht en kosten worden gemaakt. Ook is incidentele subsidie mogelijk  indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK, e.d.) wil organiseren. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gelet op de mate van cofinanciering. Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend.

Meer informatie is op onze website te vinden.  

Dorpsbudgetten

In 2017 en 2018 beschikken de verschillende dorpsraden over een dorpsbudget. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/bestemming past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.

Nieuw subsidiestelsel

Op 31 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herziening van het gemeentelijke subsidiebeleid. Belangrijk onderdeel van de herziening is dat er in 2017 en 2018 geld beschikbaar is (incidentele subsidie) voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.