Tegenvaller bij verbouwing Twents Carmel College

De voorbereiding en werkzaamheden van de verbouwing van het gebouw van het Twents Carmel College in Losser lopen sinds 2016. Nu, tijdens de sloopwerkzaamheden, zijn meerdere onverwachte gebreken aan de dakconstructie geconstateerd. Tevens is bij aanvullend onderzoek extra asbest in de kruipruimten aangetroffen.
Na het verwijderen van het asbest uit de kruipruimten zijn controlemetingen (sonderingen) uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de ondergrond minder sterk is dan aanvankelijk voorzien. Dat betekent dat de wijze van funderen c.q. de staalconstructie moet worden aangepast. Dit om vervorming van het gebouw en mogelijke vervolgschade te voorkomen. Dat betekent extra kosten en een langere bouwtijd. Momenteel wordt rekening gehouden met een extra kostenpost van ongeveer 300.000 tot 400.000 euro, die niet kan worden gedekt door de post onvoorzien. 76% van deze extra kosten komt voor rekening de gemeente, het resterende bedrag is voor het Twents Carmel College. Er is voor de volledigheid ook extern advies gevraagd over een nadere onderbouwing van de extra kosten.

Voorafgaand aan de revitalisatie van het Carmel College is een risicoanalyse opgesteld waarin aspecten als asbest en extra fundering als risico zijn benoemd. Helaas zijn deze risico’s ook daadwerkelijk opgetreden. Door de extra asbestsaneringen was het niet mogelijk om, volgens de oorspronkelijke planning, sonderingen uit te voeren. Het later kunnen sonderen en de tegenvallende sonderingsresultaten hebben ook consequenties voor de opleverdatum. Op grond van de aangepaste planning is de oplevering nu gepland op 14 juni 2019.

De precieze financiële consequenties van de opgelopen vertraging en de noodzakelijke extra fundering worden momenteel door het bouwteam in kaart gebracht, waarbij indicatief rekening wordt gehouden met een additionele kostenpost van 300.000 tot 400.000 euro. Zodra de extra kosten volledig in beeld zijn gebracht, zal het college een voorstel voor aanvullend krediet voorleggen aan het College van Bestuur van Stichting Carmel en aan de Gemeenteraad van Losser.