Samen gezond in Losser

Het college van B&W heeft de kadernota Gezondheid 2019-2022 vastgesteld.

Logo gezonde gemeente

Deze beleidsnota beschrijft de visie van gemeente Losser met betrekking tot gezondheidsbevordering en gezondheidspreventie. Ook wordt een aanzet gedaan voor een uitvoeringsprogramma. De nota, die aansluit op landelijk beleid, is tot stand gekomen met participatie van inwoners en belanghebbenden.

Wethouder volksgezondheid Anja Prins: “als gemeente hechten we aan vitale inwoners die goed in hun vel zitten. Een goede gezondheid is immers een voorwaarde om goed mee te kunnen doen in de samenleving en je lekker te voelen. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van mensen zelf om zo gezond mogelijk te leven. Daarnaast willen we ook als gemeente, samen met diverse partners, onze bijdrage leveren aan het realiseren van gezondheidswinst bij inwoners. In het bijzonder bij groepen inwoners die qua gezondheid op (chronische) achterstand staan. We willen hun levensverwachting positief beïnvloeden door het bevorderen van een gezonde leefstijl. Door ze te stimuleren en te enthousiasmeren. Tegelijkertijd willen we belemmeringen wegnemen op het gebied van werk, inkomen, taalvaardigheid en participatie. Een integrale benadering dus.”

Mensen met een lage gezonde levensverwachting actief ondersteunen

Anja Prins: “als je de gezondheidssituatie van specifieke groepen mensen wilt verbeteren, dan is een cultuuromslag nodig rondom gezondheid en preventie. Vooral in het denken en doen over roken, bewegen, voeding, alcohol en stress. Dit vergt een lange adem, een gezamenlijke inzet én het voortzetten van lopende initiatieven. De komende jaren agenderen we daarom het belang van een gezonde leefstijl in samenhang met positieve gezondheid. We nodigen inwoners uit om een gezonde(re) leefstijl na te streven. En we smeden nieuwe allianties met partners die deze leefstijl samen met ons bepleiten. We doen zelf actief mee in de rol van een aanjagende en positief normerende gemeente. We gaan niet met het vingertje zwaaien.”

Actie is noodzakelijk richting specifieke groepen en leefstijlen

De gezondheid van de inwoners in Losser in over het algemeen goed. Maar actie is nodig voor bepaalde groepen en voor specifieke leefstijlonderdelen:

  • De vergrijzing neemt toe en ook het aantal mensen dat (langer) leeft met een ziekte.
  • Mantelzorgers: de druk op hen neemt toe.
  • Eenzaamheid: veel mensen, zowel ouderen als jongeren, voelen zich eenzaam.
  • Leefstijl: deze is bij een grote groep volwassenen voor verbetering vatbaar.
  • Genotsmiddelen: het gebruik onder jongeren en jongvolwassenen wordt steeds normaler.
  • Alcohol: de tolerantie van ouders tegenover alcoholgebruik van jongeren (juist 18-) is groot.

Wethouder Prins: “voor elk van deze punten hebben we in het gezondheidsbeleid kansen geformuleerd om dit aan te pakken. Op de vijf bekendste risicofactoren voor (on)gezond gedrag valt in onze gemeente nog veel winst te behalen: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Doelgroepen succesvol bereiken

Anja Prins: “een belangrijke succesfactor voor ons gezondheidsbeleid is in hoeverre we de doelgroepen met een gezondheidsachterstand daadwerkelijk kunnen bereiken. Plan is daarvoor aan te sluiten bij de manier waarop we in Losser re-integratie, armoede, laaggeletterdheid en integratie benaderen. Dat biedt nog een groot voordeel: het geeft de mogelijkheid om het gesprek met (groepen) inwoners aan te gaan die nu ondervertegenwoordigd zijn in monitors en databanken. Daarmee geven we hen een stem in het ontwerpen van activiteiten. Ook bij onze welzijnswerkers, jongeren- en buurtsportcoaches is veel draagvlak voor het leveren van een (nog) grotere bijdrage aan het gezond leven van hun doelgroepen. Zij werken zowel met jeugd als met ouderen en (jong)volwassenen. Daarbij benutten ze ook de mogelijkheden om ouders en scholen actief erbij te betrekken. Sporten en bewegen zijn dus niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de sociale cohesie te bevorderen en de ontmoeting tussen groepen te organiseren. In deze ontmoetingen dragen de professionals bovendien de normen uit over een gezonde leefstijl: water drinken, fruit eten, gezond ontbijten en gezonde traktaties worden zo normaler.”

Kadernota Gezondheid 2019 - 2022

Problematiek per kern

Kerncijfers