Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Right to Challenge (R2C) in gemeente Losser

Het college van B&W van Losser heeft besloten te gaan experimenteren met het participatie-instrument Right to Challenge (R2C).

Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van de gemeente overnemen als zij denken het: slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Wethouder Participatie Jaimi van Essen: “De gemeenteraad heeft in november 2018 de motie Right to Challenge aangenomen. Kern van de motie is een verzoek aan het college om open te staan voor inwoners en hen te faciliteren bij het opstarten van projecten of oppakken van taken. Right to Challenge is hiervoor een mooie methode. Wij dagen onze inwoners graag uit om met hun verbeterideeën en initiatieven naar ons toe te komen. Ik verwacht ook zeker dat dat gaat gebeuren. Er zit nu al heel veel energie in onze gemeenschap, er zijn talrijke burgerinitiatieven op diverse terreinen. Right to Challenge kan hier een goede, extra impuls aan geven.”

Openbare ruimte, Duurzaamheid en Sociaal domein

De methode Right to Challenge kan in principe op alle beleidsterreinen worden toegepast. Om als gemeente goed te kunnen anticiperen op een initiatief en een pilot zo succesvol mogelijk te laten verlopen, wil het college de onderwerpen in eerste instantie te beperken tot een drietal gebieden:

1. Aanleg en onderhoud van openbare ruimte (specifiek groenvoorzieningen en    
    speelterreinen)

2. Duurzaamheid

3. Organiseren van voorzieningen binnen het sociaal domein.

Randvoorwaarden voor de inzet van R2C

Om Right to Challenge te kunnen inzetten, moet sprake zijn van een breed gedragen initiatief. Een initiatief dat voor inwoners toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de wijze waarop een activiteit op dit moment door of namens de gemeente wordt georganiseerd. Een initiatief mag niet strijdig zijn met het openbaar belang, het belang van derden of met wet- of regelgeving. Eventuele kwalitatieve criteria kunnen nog worden toegevoegd op basis van een concreet verzoek of initiatief.

Wie kan zich inschrijven voor een Right to Challenge?

Inwoners of groepen van inwoners uit een straat, buurt of dorp kunnen een voorstel voor een pilot indienen. Een dorpsraad of bewonersorganisatie kan hierin een initiërende of ondersteunende rol vervullen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om bedrijven. Afhankelijk van de inhoud van het onderwerp moet sprake zijn van een rechtspersoon, bijvoorbeeld in het geval van overdracht van gemeentelijke financiële middelen en/of taken en bevoegdheden.

Hoe gaat de gemeente invulling geven aan de Right to Challenge?

Het ondersteunen van een Right to Challenge initiatief kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van informatie over de beschikbare mogelijkheden, het (beter) inzichtelijk maken van de gemeentebegroting voor inwoners, het beschikbaar stellen van budgetten en het begrijpelijk maken van bestaande en/of noodzakelijke procedures. Meer informatie over de methode Right to Challenge vindt u op www.righttochallenge.nl. Heb je een leuk idee, of denk je wij kunnen het beter, dien dan een voorstel in en stuur het naar gemeente Losser, t.a.v. College van B&W, Postbus 90, 7580 AB Losser. Een ambtenaar van de gemeente Losser neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.