Richtlijnen voor de aanleg van zonneparken in de maak

In 2040 wil de gemeente Losser 100% energieneutraal zijn. In 2020 al voor 20%.

Dat betekent dat de inzet alle vormen van duurzame energie hoogst noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken. Zonne-energie hoort daar vanzelfsprekend ook bij.

Er is echter nog geen vastgesteld ruimtelijk beleid voor de aanleg van zonneparken. Daarom werken de vier Noordoost Twente  gemeenten inmiddels samen aan de formulering van dit duurzaamheidsbeleid, waaronder de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid in verband met de realisatie van zonneparken in een veldopstelling.

Wethouder Joop Hassink: “Ondertussen zijn bij onze gemeente al vier verzoeken ingediend voor het realiseren van om een zonnepark: drie principeverzoeken en de al langer lopende aanvraag van Powerfield voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark nabij Overdinkel.  Daarom hebben we als college nu een eerste concept opgesteld voor de ruimtelijke kaders waaraan zonneparken in een veldopstelling zouden moeten voldoen. De gemeenteraad kan deze kaders nu al in zijn afweging en besluitvorming betrekken, zonder dat ze nu al een uitspraak moet doen over dit beleid zelf.”

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de aanleg van zonneparken

Op hoofdlijnen wil het college de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden hanteren voor de veldopstelling van zonnepanelen:

 • Geen zonneparken binnen natuur- en bosgebieden die als zodanig bestemd zijn;
 • niet op gronden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS en veelal bestemd tot natuur of bos);
 • niet binnen een zone (van 250 meter) rondom N2000-gebieden.  

  Minder geschikt voor zonneparken zijn:
 • essen;
 • stuwwallen;
 • historische landgoederen.

  Hiervoor geldt: in principe is hier de aanleg van een zonnepark níet mogelijk, tenzij er sprake is van uiterste zorg voor de gebiedswaarden, maatwerk en een goede landschappelijke inpassing. Het “nee-tenzij principe” voor essen, historische landgoederen en stuwwallen geldt niet voor  een zonneparkje dat aansluit op een agrarisch bouwblok van een volwaardig agrarisch bedrijf. Met dat zonneparkje wordt dan overwegend in de eigen energiebehoefte voorzien.

Omvang en landschappelijke inpassing

 • Bij de beoordeling van een verzoek voor een veldopstelling van zonnepanelen wordt de provinciale “Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden” als beoordelingsleidraad gehanteerd. Belangrijke uitgangspunten in die Handreiking zijn:
 • aansluiten op de karakteristiek van een gebied;
 • aansluiten op de omgeving
 • maak randen met kwaliteit in aansluiting op de omgeving
 • eenvoudige hekwerken en poorten
 • minimaliseer de impact van de transformator en bijgebouwen
 • meervoudig ruimtegebruik
 • bijdragen aan natuur en biodiversiteit
 • impact beperken of compenseren
 • bijdragen aan klimaatbestendigheid (geen verharding onder de panelen)
 • Er gelden geen maximale en minimale oppervlaktematen voor zonneparken
 • Zonneparken binnen een zone rondom een dorp of kern sluiten, voor wat hun maat en  schaal betreft, aan op de maat en schaal van dat dorp of die kern.

  Bij een zonnepark dat zowel binnen als buiten de zone wordt gesitueerd, geldt de maat- en schaalbeperking voor  het gedeelte van het zonnepark dat binnen de zone is gesitueerd.

Voor de zones worden de volgende richtafstanden uit de dorpsrand aangehouden:  Beuningen en Glane:                      150 meter;

De Lutte en Overdinkel:            250 meter;

Losser:                                    350 meter. 

Zowel buiten als binnen de zones rond dorpen en kernen blijft overigens de Handreiking  Kwaliteitsimpuls Zonnevelden van toepassing;

 • Clustering en spreiding is en blijft mogelijk, mits in overeenstemming met de Handreiking  Kwaliteitsimpuls Zonnevelden; 
   
 • Overconcentratie binnen een bepaald landschapstype, rondom een kern en/of binnen een  deel van het landelijk gebied wordt niet toegestaan; 
   
 • Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan: maximaal 25 jaar (in overeenstemming met  provinciale verordening).