Regionale Energiestrategie Twente levert strategische koers op

Koers voor energietransitie vastgesteld

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) vindt een uitwerking plaats waar en hoe elektriciteit op land duurzaam opgewekt kan worden. Maar ook hoe we kunnen zorgen dat gebouwen van het aardgas af kunnen. De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Daarmee is er steun voor de regionale koers voor een lange termijn samenwerking in Twente om elektriciteit duurzaam op te wekken (1,5 TWh) en de warmtetransitie te realiseren. Zo dragen we bij aan de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord en het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Hierbij is aangetekend, dat besluitvorming in de gemeenteraad van Enschede volgt en dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten nu niet wil instemmen met de RES Twente 1.0. De gemeenteraad van Rijssen-Holten koppelt de besluitvorming aan de resultaten het participatieproces in de gemeente. Het College van B&W van de gemeente Rijssen-Holten steunt de gezamenlijke ambitie om 1,5 TWh duurzaam op te wekken en de warmtetransitie te realiseren.

Verdiepend onderzoek op weg naar RES Twente 2.0

De volksvertegenwoordigers hebben bij vaststelling aandacht gevraagd voor onder meer de betrokkenheid van de omgeving in het proces, gezondheid en landschappelijke inpassing. “Op weg naar RES Twente 2.0 is volop aandacht voor de uitwerking hiervan,” vertelt Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente. “Zo gaan we aan de slag met een regionale plan-MER. Dit was al opgenomen als vervolgstap in de RES Twente 1.0. en sluit ook aan bij de uitspraak van de Raad van State en de reactie van de staatssecretaris hierop. Verder houden we de resultaten van de onderzoeken van het RIVM nauwlettend in de gaten en trekken samen op met de GGD Twente als het gaat om de volksgezondheid. Zo brengen we milieu- en gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld, kan een lokale doorvertaling worden gemaakt en kunnen we waar nodig het proces bijsturen.” 

Samenwerking met omgeving

De RES Twente 1.0 is een regionale strategische koers voor 2030 die zich richt op een haalbaar en betaalbare energietransitie, mét oog voor de verschillende belangen en andere maatschappelijke opgaven. “Dat is een pittige opgave, die we alleen samen kunnen realiseren. Daarom versterkt de RES Twente de komende jaren de samenwerking met de omgeving. Dit geven we samen met de gemeenten en een vertegenwoordiging van de belanghebbenden vorm. Ook zal een optimalisatieslag plaatsvinden door middel van subregionale samenwerking, zodat de energietransitie betaalbaar is voor iedereen én onze ambities kunnen worden gerealiseerd.”

Start van dynamisch proces

Louis Koopman kijkt met tevredenheid terug op het proces om te komen tot een RES Twente 1.0. “We wisten vooraf dat de lat hoog lag om tot een voorstel te komen in een relatief korte tijd. De RES Twente 1.0 is een belangrijke eerste stap op weg naar 2030 en verder.”