Participatieraad Sociaal Domein Losser zoekt versterking

Door het vertrek van enkele leden zijn vier vacatures ontstaan voor de portefeuilles Wet maatschappelijke ondersteuning, cultuur, sport en secretariële werkzaamheden.

Adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is sinds 2015 een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Losser. Als taak heeft de adviesraad het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvraagstukken en beleidsontwikkelingen uit het sociaal  domein. Onder het sociaal domein vallen de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet en de lokale beleidsterreinen sport en cultuur. De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser. Om het college goed te kunnen adviseren heeft de participatieraad jonge en oudere ervaringsdeskundigen nodig.

Samenstelling participatieraad

De participatieraad  bestaat uit vrijwilligers met een verschillende achtergrond. Zij zijn allen woonachtig in de kerkdorpen van de gemeente Losser. De leden worden door het college benoemd.

Aanmelden

Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit uw achtergrond als inwoner van de gemeente Losser en hebt u affiniteit met beleidszaken of secretariaatswerk? Meld u dan aan als lid van de participatieraad. Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar Participatieraad  Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de participatieraad of door contact op te nemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855.