Ontwikkelingen Sociaal Domein in Losser

In het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest in het Sociaal Domein. De transitie van opdrachten vanuit het Rijk naar de gemeenten heeft er in de gemeente Losser toe geleid dat de afdeling WIJZ is geformeerd.

De taakvelden: Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg werken daarin nauw samen om de inwoner van Losser, die dat nodig heeft, zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn dagelijks leven. Samenwerking met partners is daarbij het uitgangspunt. Ook zijn er diverse pilots en initiatieven gestart om dienstverlening in het Sociaal Domein effectiever te organiseren in het belang van de inwoners. Door innovatieve samenwerking met partners willen we zorg- en hulpverlening zo kunnen organiseren dat een goed kwaliteitsniveau gegarandeerd is en de kosten beheersbaar zijn.
Dit heeft zijn weerslag gekregen zowel in het ontwikkelen van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 als het ontwerp Gezondheidsplan 2019-2022. Met beide plannen legt de gemeente vast waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Gedurende het proces zijn partners en belanghebbenden gevraagd om hun input te leveren. De Raad heeft geld vrijgemaakt voor innovaties vooral gericht op het integraal werken, waarbij de inwoner van Losser centraal staat.

Ontwikkelingen Sociaal DomeinWethouder Prins: “Na de fase waarbij we vooral de nieuwe taken zo goed mogelijk voor de inwoners van Losser moesten en wilden organiseren, de transitiefase, komen we nu in de transformatiefase. Dat is de fase waarin je een efficiency slag wilt maken. Effectief werken met de middelen die je hebt waarbij we er samen met partners voor willen zorgen dat iedereen die dat echt nodig heeft die ondersteuning en zorg krijgt die noodzakelijk is. In beide plannen staan de activiteiten genoemd waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Om de goede dingen te doen met de beperkte middelen, geld en mankracht, die we hebben, leidde er toe om samen met de inwoners, maatschappelijke groepen en de gemeenteraad in sessies op te halen wat de belangrijke onderwerpen zijn. Wat zou de gemeente het komende jaar moeten doen op het gebied van sociaal domein en gezondheid? En ook belangrijk, wat kunnen onze partners kunnen doen. Het feit dat beide nota’s onderdeel waren van het gesprek maakte dat de gespreksessie zeer geanimeerd verliepen. Ik ben er trots op dat deze gezamenlijke inbreng heeft geleid tot goede plannen. We willen innovatief te werk gaan, slim samenwerken om de goede dingen te doen voor de inwoners van Losser. Waar we mee verder gaan bijvoorbeeld is de samenwerking met de huisartsen en scholen. Voorbeelden van doelen die we ons gesteld hebben de komende jaren zijn onder andere: bestrijding van eenzaamheid, vroegtijdige schuldsignalering, ondersteuning van mantelzorgers. Het basisuitgangspunt is: op een vroegtijdig moment mensen ondersteunen en daarmee problemen op een later termijn voorkomen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen doen, we hebben het hele netwerk van partners nodig. Denk ook aan de woningbouwcorporatie of de inzet van de armoedecoördinator. We moeten meer gebruik maken van de kracht van de gemeenschap om onze doelen te realiseren.”

Het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en het ontwerp Gezondheidsplan 2019-2022

In deze plannen staat het voorgenomen beleid, dus de doelen, de visie in het Sociaal Domein en op het gebied van Gezondheid voor de komende jaren.

Daarnaast staan in de plannen beschreven wat de belangrijkste opgaven voor de komende periode zijn. Deze opgaven zijn naar voren gekomen uit de cijfers en trends in de gesprekken die zijn gevoerd met de gemeenteraad en maatschappelijke partners. Ook beschrijven we hoe we de komende 4 jaar aan de slag willen met onze maatschappelijke partners en hoe we daarbij kunnen monitoren en sturen. Belangrijk is ook een stukje rechtmatigheid, we vertrouwen in de aanbieders, maar gaan wel in de gaten houden of de zorg die afgesproken is ook geleverd wordt. Dat doen we onder andere door met cliënten in gesprek te gaan. In de ontwikkeling van de plannen is ook nadrukkelijk de link gelegd met het bevorderen van een veilige leef- en woonomgeving en de plannen voor woningbouw.

Ter inzage en reactie

Het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en het ontwerp Nota Gezondheid zijn in te zien bij de receptie van de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, tijdens de openingstijden op iedere werkdag.

Wilt u een reactie insturen? Stuur dan een schriftelijke reactie, zienswijze, naar burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voorzie deze reactie van datum, naam, adresgegevens, woonplaats en handtekening.

Voor het Beleidsplan Sociaal Domein kan dit nog tot 9 januari 2019.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw T. Hinrichs, 06-13979216.

Voor het ontwerp Nota Gezondheid kan dit nog tot met 17 januari 2019

Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer M. Klein Poelhuis tel 06-12610695.