Nieuwe studie herontwikkeling locatie Martinuskerk

Appartementen in een groene omgeving. Kerktoren blijft behouden

De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft een principeverzoek ingediend om de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. Daarbij blijft de huidige herkenbare toren gehandhaafd en wordt de overige bebouwing verwijderd. Het college heeft besloten om, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de nadere uitwerking van het herontwikkelingsplan.

In de voorliggende ruimtelijke studie worden op de locatie van de Martinuskerk drie appartementengebouwen gerealiseerd met in totaal 35 appartementen. Het college gaat akkoord met de verdere uitwerking van deze studie van IAA Architecten, onder voorwaarde dat de huidige kerktoren behouden blijft en het parkeren in eerste instantie zoveel mogelijk op locatie wordt gerealiseerd. Verder vindt het college het van belang dat een deel van de appartementen bestemd wordt voor de prijscategorie midden-huur.

Een kwaliteitsteam, met daarin onder anderen de stadsbouwmeester van Losser, heeft meegedacht bij de opzet van de studie. Om het plan te kunnen realiseren, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Uiteraard zal de omgeving in de volgende fase actief worden geinformeerd en betrokken bij de nadere uitwerking en uitvoering van het project.