Nieuwe Wet open overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

Over een half jaar geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. Vanaf 1 mei 2022  moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. De gemeente Losser investeert de komende jaren extra in de informatiehuishouding om dit mogelijk te maken. Zodat informatie uit de systemen beter toegankelijk en goed vindbaar is.

De Wet open overheid heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. En de Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk wordt, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar is. De Wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om elf zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Voor de gemeente Losser gaat om minstens 2.500 documenten per jaar die actief openbaar gemaakt worden, zo blijkt uit de impactanalyse.

Nu al actief openbaar

De wettelijke verplichte informatiecategorieën hoeven niet direct per 1 mei 2022 te worden gepubliceerd. Hiervoor gaat een fasering van enkele jaren gelden. Van de wettelijk verplichte informatiecategorieën maakt de gemeente Losser nu al diverse actief openbaar, zoals de organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten met bijlagen. Een aantal zaken maakt de gemeente nog niet actief openbaar, waaronder de beschikkingen en de Wob/Woo verzoeken. Met de komst van deze Wet gaat de gemeente ook deze zaken in fasen actief openbaar maken.

Goed bestuur

Wethouder Anja Prins van de gemeente Losser onderschrijft de doelstelling van de nieuwe wet: “We willen een betrouwbare overheid zijn. Daarom is het belangrijk dat wij open en duidelijk communiceren. De nieuwe wetgeving helpt ons om de beslissingen die we als overheid nemen, op een zo duidelijke manier toegankelijk te maken voor onze inwoners.” 

Investeren in informatiehuishouding

Gemeenten zijn met de nieuwe Wet open overheid ook verplicht om de informatiehuishouding op orde te brengen, zodat informatie ook makkelijker vindbaar en duidelijk leesbaar is voor iedereen. Zo moet de gemeente informatie op een wettelijk voorgeschreven wijze ontsluiten via het platform open overheidsinformatie. De gemeente Losser investeert de komende jaren daarom extra om de informatiehuishouding duurzaam op orde te brengen. Daarnaast stelt het Rijk geld beschikbaar om ICT-systemen en werkprocessen aan te passen om onze informatie openbaar te maken.

Privacy en belangen van derden beschermen

De Wet open overheid betekent in sommige situaties ook dat uit oogpunt van privacy en belangen van derden zaken geanonimiseerd moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brieven van inwoners en ondernemers aan de gemeenteraad. En dat geldt bijvoorbeeld ook bij de beschikkingen die de gemeente afgeeft en bij convenanten die gesloten worden. Het openbaar maken van dergelijke documenten moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Privacy en belangen van derden beschermen zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt wordt. Hiervoor investeren we de komende jaren in meer expertise, coördinatie en stellen we de wettelijk verplichte Woo-contactpersoon aan.