Meer preventie en minder ‘labeltjes’

We streven ernaar dat alle inwoners zichzelf kunnen redden. Daarmee gaat het welbevinden en de gezondheid omhoog. Als dat niet lukt, ondersteunt de gemeente met de zorg die nodig is. Om de zorg betaalbaar te houden en beter te maken, is een plan gemaakt.

De tweeëntwintig proeven of pilots zijn samengevat in het ‘Innovatieplan sociaal domein 2021-2024’. Eerdere pilots hebben geleid tot een aantal mooie resultaten, zoals het samenwerken met huisartsen en scholen, de inzet van gezinsondersteuning en het integraal werken vanuit de toegang bij de gemeente. Ook blijkt dat de gemeente Losser het binnen het sociaal domein, in verhouding tot de rest van Nederland, heel goed doet. Het is aannemelijk dat de inzet en uitkomsten van de pilots hieraan een bijdrage hebben geleverd. In Voorjaarsnota 2021 is daarom opnieuw een budget van 
€ 644.000 per 1 juli 2021 voor de komende vier jaar door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. 

Met de pilots willen we het volgende bereiken:

 • Meer inzetten op preventie en algemene voorzieningen om zwaarder maatwerk te voorkomen en gezondheid en welbevinden te bevorderen. (pilots 1, 2, 5, 11 t/m 15, 18, 20 t/m 22)
 • Zoeken naar oplossingen voor inwoners die tussen wal en schip vallen door bijvoorbeeld regelgeving (pilots 3 en 4);
 • Inwoners zelf meer te laten participeren bij onze ideeën en projecten om beter in te spelen en aan te sluiten op de vraagstukken die leven in de Losserse samenleving (pilot 7) .  
 • Duidelijke informatie over (gevoelige) onderwerpen (pilots 6, 8 t/m 10, 19). Dit sluit ook aan bij de behoeften uit de zorgschouw, het mantelzorgonderzoek en vanuit de jeugdzorg.
 • Meer samenwerken met verschillende organisaties, zodat krachten gebundeld kunnen worden (pilots 16 en 17);
 • Minder ‘labels’ en problemen of gedrag meer als normaal zien.

De pilots zijn voorstellen voor onderzoeken om te kijken wat in Losser werkt en geven een overzicht tot op dit moment. Er kan in de aankomende jaren nog een aantal pilots volgen.

Alle pilots uit dit innovatieplan:

 • Pilot 1: Sportcoach bij verenigingen - Uitvoeringsfase
 • Pilot 2: Jouw ingebrachte mentor (JIM) - Uitvoeringsfase
 • Pilot 3: Consulent 18-/18+ - Uitvoeringsfase
 • Pilot 4: Tijdig een passende woonplek vinden voor (dakloze) jeugdigen die het 18de levensjaar naderen en tussen wal en schip dreigen te vallen - Onderzoeksfase
 • Pilot 5: Uitzetten FC Noaberdeal Losser naar andere verenigingen/ Twents Carmel College - Uitvoeringsfase
 • Pilot 6: Gezondheidskrant - Onderzoeksfase
 • Pilot 7: Jongerenparticipatie bij lokale vraagstukken - Onderzoeksfase
 • Pilot 8: Toegankelijkheid jeugd app-verkeer - Onderzoeksfase
 • Pilot 9: Faciliteren vindbare informatie jeugdhulp voor jeugdigen - Uitvoeringsfase
 • Pilot 10: Vraagbaak voor ouders van pubers - Onderzoeksfase
 • Pilot 11: Het project Geboeid #Nofilter - Onderzoeksfase
 • Pilot 12: Algemene voorziening voor jeugdigen als dagopvang - Onderzoeksfase
 • Pilot 13: Opzetten van een signaalpunt voor eenzaamheid - Uitvoeringsfase
 • Pilot 14: Algemene voorziening voor volwassenen als dagopvang - Onderzoeksfase
 • Pilot 15: Een duurzaam alternatief voor jeugdigen met dyslexie - Onderzoeksfase
 • Pilot 16: Opzetten van een geriatrisch expertisecentrum* - Onderzoeksfase
 • Pilot 17: Opzetten van een innovatiegarage* - Onderzoeksfase
 • Pilot 18: Weerbaarheidstrainingen voor jeugdigen - Uitvoeringsfase
 • Pilot 19: Digitaliseren voor- en vroegschoolse educatie thuis - Uitvoeringsfase
 • Pilot 20: Inzet voorschoolse IB-er kinderopvang Overdinkel - Onderzoeksfase
 • Pilot 21: Het Project Talentherkenning & ontwikkeling - Uitvoeringsfase
 • Pilot 22: Vitaal, Veilig Vallen – Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor senioren - Uitvoeringsfase

* In samenwerking met andere gemeenten