Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser stelt hoge kwaliteitseisen Kinderopvang vast

Het college van de gemeente Losser heeft de nota Kwaliteitskader Kinderopvang Losser vastgesteld. Hiermee geeft het college aan dat Losser wil inzetten op een hoge kwaliteit voor de voorschoolse opvang. De vastgestelde kwaliteitseisen gaan verder dan de wettelijke eisen waaraan kinderopvang en peuteropvang moeten voldoen. Het aanvullende kwaliteitskader is in goed overleg met de organisaties voor kinderopvang in Losser opgesteld. Zij hebben zich allen verbonden aan deze kwaliteitseisen.

Wethouder Anja Prins: “We zijn erg trots dat alle organisaties voor kinderopvang in Losser aan het opstellen van deze nota hebben meegewerkt. Dit toont de betrokkenheid en de ambitie van de kinderopvangorganisaties om de best mogelijke kwaliteit in opvang te leveren. Ouders hebben het beste met hun kinderen voor. Als we kunnen helpen de taalachterstand al voor de basisschool om kunnen zetten in bij wijze van spreken een voorsprong moeten we daar allemaal aan meewerken. Zo geven we ieder kind gelijke kansen.”

Wat betekent dit voor de voorschoolse kinderopvang in Losser? 

In het kwaliteitskader is onder andere afgesproken dat er geen wachtlijsten voor VVE mogen zijn en dat, wanneer bij de ene organisatie een wachtlijst dreigt deze actief verwijst naar een organisatie zonder wachtlijst. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitseis “gemengde groepen”, waarmee we een evenredige verdeling in de groepen van kinderen met reguliere kinderopvang en kinderen met een VVE indicatie willen creëren. Dit is van belang omdat kinderen met name ook van elkaar leren en zich aan elkaar optrekken. Omdat hier samenwerking tussen kinderdagverblijven van cruciaal belang is hebben we dit in de kwaliteitseisen vastgelegd.

Kinderen die een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.  

Omdat we de kwaliteit en de ontwikkelingen in de kinderopvang willen blijven volgen voert de gemeente dit jaar nog een o-meeting uit onder de kinderdagverblijven.