Losser sluit het jaar 2020 af met een positief rekeningresultaat


Financieel gezien heeft de gemeente Losser in 2020 goed gepresteerd. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van afgerond € 3,3 miljoen. De ratio van het weerstandsvermogen komt dit jaar uit op 4,2. In vergelijking met de andere Overijsselse gemeenten bevindt Losser zich daarmee, qua weerstandscapaciteit, stevig in de middenmoot. De financiële positie van de gemeente Losser blijft, in lijn met de voorgaande jaren, onverminderd robuust. 
 
Wethouder Harry Nijhuis: “Corona heeft in 2020 een zwaar stempel gedrukt op onze samenleving. Ook had en heeft de pandemie veel invloed op de uitvoering van onze gemeentelijke activiteiten. Deze werden noodgedwongen anders (digitaal) en vaak beperkter ingevuld. Soms konden deze helemaal niet doorgaan. Onze medewerkers hebben, veelal met samenwerkingspartners, invulling gegeven aan diverse nieuwe regelingen. Andere taken zijn opgepakt en nieuwe initiatieven ontwikkeld, veelal bedoeld om inwoners en bedrijven enige verlichting te bieden in deze bijzondere tijd.”

De realisatie over het jaar 2020 stemt goed overeen met de begroting

Harry Nijhuis: “De jaarrekening over 2020 hebben we afgesloten met een positief saldo, net als in de voorgaande jaren. Dat laat zien dat we in Losser qua financiën in control zijn. Net als in veel andere gemeenten geven we ook in Losser weliswaar meer geld uit aan bijvoorbeeld (jeugd)zorg dan er binnen komt. Maar omdat we hier in de begroting al rekening mee houden, worden we niet verrast. Op het terrein van de participatie-uitkeringen hebben we het goed gedaan in het afgelopen jaar. Onze inzet om mensen de arbeidsmarkt op te helpen werpt vruchten af. Ook op de grondexploitaties hebben we een positief resultaat geboekt. Maar nu zwarte cijfers schrijven, betekent niet dat dat steeds zo door blijft gaan. Er komen de nodige financiële uitdagingen aan in de komende jaren, zoals de herijking van het Gemeentefonds. Dat laatste zal een structureel negatief effect hebben op de inkomsten. Ook de kosten van bijvoorbeeld de jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning stijgen.

Van de € 3,3 miljoen die we over 2020 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van bijna € 677.000 een specifieke bestemming. We stellen de gemeenteraad verder voor om het resterende deel, bijna € 2,7 miljoen, toe te voegen aan de Algemene risicoreserve.”

De jaarrekening 2020 wordt in juni besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt op 6 juli plaats.

Wethouder Harry Nijhuis

Foto: Wethouder Harry Nijhuis