Losser gaat over op Diftar

Minder restafval is beter voor het milieu

Met ingang van 1 januari 2018 start de gemeente Losser met de invoering van Diftar (gedifferentieerd tariefstelsel voor de afvalstoffenheffing). De bedoeling is om te gaan naar een vermindering van het restafval. Waar de inwoners van Losser nu nog 140 kilo restafval per jaar hebben willen we in 2020 naar 100 kilo en uiterlijk 2030 nog maar 50 kilo. Door de invoering van de verpakkingencontainer is de hoeveelheid restafval al gedaald, maar er is dus nog een weg te gaan. Een bewezen middel om tot verdere vermindering van het restafval te komen is Diftar. Dit middel wil het gemeentebestuur (college) aan de raad voorleggen, namelijk om dit per 1 januari 2018 te gaan invoeren.

Diftar leidt tot een juiste betaling voor het aanbieden van restafval, u betaalt naar wat u aanbiedt. Dus hoe vaak en hoeveel. Minder aanbieden leidt tot lagere kosten voor het huishouden dat werk maakt van afvalscheiding. Ofwel goed afval scheiden wordt beloond!

Het GFT afval kunt u vanaf 1 januari 2018 gratis via de groene container aanbieden, dit om zoveel mogelijk GFT afval uit het restafval te krijgen. Grof tuinafval via het afvalbrengpunt is niet langer gratis, alleen nog wel in bepaalde periodes in het voor- en najaar.

Ervaringen met Diftar

In meerdere (Twentse) gemeentes wordt Diftar toegepast, onder meer in Hengelo, Oldenzaal, Enschede en Hof van Twente. Inzamelaar Twente Milieu heeft dit samen met de gemeenten met succes geïmplementeerd en wil dat ook in Losser graag doen. We verwachten dat met inzet van Diftar als middel, het restafval verder zal dalen tot ruim onder de 100 kg per inwoner per jaar. Verwacht wordt dat dit rond de 85 kg zal gaan uitkomen binnen 1 of 2 jaar na invoering. Wethouder Wildschut: “We hebben ons goed laten informeren en gekeken naar andere gemeenten. Het gaat er uiteindelijk om dat we beter met het milieu en onze grondstoffen omgaan. Door zoveel mogelijk producten te gaan hergebruiken, kunnen we zuiniger met onze planeet en de aanwezige grondstoffen omgaan.  Uiteindelijk willen we naar minder afval in het algemeen, dat geldt ook voor verpakkingsafval. Samen zouden we minder afval moeten produceren. Afvalscheiding bij de bron is daarbij een noodzakelijk kwaad, maar is wel van belang om bewustwording over hoeveel afval we hebben te ontwikkelen. Het scheiden van afval, daar hebben we de hulp van inwoners van Losser echt nodig. Diftar biedt volgens ons de juiste oplossing om het doel, minder restafval, te bereiken.

Voorbereidingen

De invoering van Diftar neemt de nodige tijd in beslag. We hebben al met al bijna een jaar nodig om alles goed te kunnen voorbereiden.  Als de raad het besluit heeft genomen voor de invoering, beginnen we al snel met het chippen van alle minicontainers. Dit is nodig voor de registratie van de minicontainers die aan de straat worden gezet op de inzameldagen. Naast de minicontainers worden ook de ondergrondse restcontainers geschikt gemaakt voor Diftar en er komen nog meerdere containers bij. In de loop van 2017 krijgen alle huishoudens in Losser een milieupas. Vanaf 1 januari 2018 worden de inworpen via de milieupas voor elk huishouden geregistreerd en moet u per keer een klein bedrag betalen. Wij informeren u later dit jaar nog over de exacte bedragen.

Financieel

De voorzieningen voor het aanbieden van gescheiden afval worden daar waar nodig verbeterd, zodat elk huishouden de mogelijkheid heeft om bij goed afval scheiden er financieel gunstiger uit te komen. Levert u de minicontainer in dan krijgt u een korting via de afvalstoffenheffing. Dit gaat gelden op het moment dat wij Diftar invoeren.

Vragen

Voor de invoering van Diftar moeten er voor een aantal uitzonderingsgevallen nog afspraken worden gemaakt. Een uitgangspunt voor de invoering Diftar is, dat u voor medisch restafval een financiële compensatie kunt krijgen. Hoe hoog die compensatie is en hoe u dat kunt aanvragen vertellen we u later dit jaar. Hetzelfde geldt voor hoogbouw huishoudens, die een compensatie gaan krijgen omdat zij geen GFT kunnen scheiden. Kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing blijft net als voorheen onderdeel van het gemeentelijke beleid op dit punt.

Uitgelicht