Losser gaat de Wet Bibob breder toepassen

De gemeente Losser wil het ongewild faciliteren van criminele activiteiten actief tegengaan.

Bovendien wil ze transparant zijn in de manier waarop en met wie zij contracten sluit. 

In dat kader heeft het college van B&W op dinsdag 19 december de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Losser 2108 vastgesteld. De toepassing van de Wet Bibob is één van de instrumenten waarover de gemeente Losser beschikt om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten door de gemeente tegen te gaan.

De gemeente kon de Wet Bibob al toepassen op vergunningen in het kader van de drank- en horecawet en op exploitatievergunningen voor seksinrichtingen of escortbedrijven.. Burgemeester Gebben: “de beleidsregel 2018 die we nu hebben vastgesteld gaat wat verder dan die van 2006. Vergunningen in  specifieke branches en vanaf bepaalde bouwwaardes vallen voortaan ook onder de nieuwe beleidsregel.” Als de (gemeentelijke) overheid de Wet Bibob toepast op een  vergunningaanvraag, dan moet de aanvrager inzicht geven in zijn financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in het bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van zijn vermogen.

De Wet Bibob kan door de gemeente Losser voortaan ook worden toegepast op een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk waarbij:

  • de aanneemsom exclusief BTW (bouwkosten) meer bedraagt dan € 500.000 of
  • er sprake is van bouwactiviteiten met een aanneemsom, exclusief BTW, boven € 50.000 welke betrekking hebben op de risicocategorieën horeca, prostitutie/seksinrichtingen/escortbedrijven, speelautomatenhallen, coffeeshops,  afvalverwerkingsbedrijven, autoherstel- en demontagebedrijven (waaronder sloopbedrijven),  autoverkoop- en verhuurbedrijven, vuurwerkhandel- en importeurs en recyclingbedrijven.

Burgemeester Jean Paul Gebben: “wij willen als gemeente precies weten met wie we zaken doen om de goede van de malafide bedrijven te kunnen scheiden. Eén rotte appel kan immers een hele branche een negatief imago bezorgen. Daar hebben de eerlijke ondernemers vervolgens erg van te lijden. En dat willen we niet.”