Losser boekt een positief resultaat in 2017

De gemeente Losser heeft financieel gezien een goed 2017 achter de rug. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017 die door het college van B&W is vastgesteld. Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo van € 3.759.794. De Jaarrekening wordt in juni ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Joop Hassink: “zoals we al eerder hebben geconstateerd staat Losser er financieel gezien weer goed voor. Dat wordt ook erkend door de Provincie Overijssel: wij hebben van hen inmiddels code groen gekregen. Belangrijk vind ik het om op te merken dat het positieve resultaat over 2017 in belangrijke mate is te danken aan een aantal grote incidentele opbrengsten, zoals de verkoop van de aandelen Vitens. We hebben in de afgelopen periode zeker ook te maken gehad met tegenvallers. Zo noteren we in het sociaal domein een tekort van ruim € 1.190.000 vooral door hogere uitgaven op het gebied van de Jeugdzorg. Dat is zeker een punt van aandacht. Het weerstandsvermogen van de gemeente Losser verbetert niettemin nog steeds: de weerstandsratio komt eind 2017 uit op 2,4 en bevindt zich daarmee boven de door de gemeenteraad vastgestelde bandbreedte van 1,0 - 1,4.”

Ook het Grondbedrijf van de gemeente Losser heeft in 2017 een positief resultaat geboekt. Op de exploitatie van De Saller heeft de gemeente Losser een tussentijdse winst genomen van € 2.267.000 euro. Voor de exploitatie van De Lutte Zuid bedroeg die tussentijdse winst € 333.000. De helft van deze winsten wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. De andere 50% gaat naar de Algemene risicoreserve van de gemeente.

De bestemming van het positieve resultaat

Het college van B&W doet de gemeenteraad nu een voorstel voor de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat van € 3.759.794. De belangrijkste bestemmingen op een rij: 

 • Instellen van een Duurzaamheidsfonds                                             € 500.000
 • Aanschaf van een ICT-applicatie voor het sociaal domein:               € 300.000 
 • Extra bijdrage aan de verbouw Twents Carmelcollege                      € 251.983 
 • Parapluplan Centrum Losser                                                             € 75.000
 • Reservering gelden Gezond In De Stad (GIDS-gelden)                    € 61.750 
 • Cofinanciering project ‘Smokkelen in Overdinkel’                              € 50.000 
 • Herinrichten dorp Beuningen                                                             € 40.000 
 • Huisvesting van statushouders                                                          € 30.000
 • Reservering van Asschergelden                                                        € 27.000
 • Project Cultuur en Vrijetijdseconomie                                                € 7.000
  De laatste post betreft de financiering van werkzaamheden ten stimulering van de verbinding van Cultuur (inclusief erfgoed) en Vrijetijdseconomie, de profilering van Losser (Schatkamer van Twente) en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Het resterend positieve resultaat van €  2.349.533 wenst het college van B&W toe te voegen aan de Algemene risicoreserve. In juni zal de gemeenteraad zich buigen over dit voorstel van het college.