Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Leerplichtambtenaren zien effecten coronavirus op onderwijs in Noordoost Twente

Door het coronavirus verliep het vorig schooljaar (2019-2020) anders dan anders. De Noordoost Twentse gemeenten zien de effecten terug in het aantal schoolverlaters en aantal verzuimmeldingen. Het aantal voortijdige schoolverlaters is afgelopen schooljaar gestegen, aantal verzuimmeldingen is gedaald. Dat blijkt uit de cijfers uit het jaarverslag ‘Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters 2019-2020’.

Het schooljaar 2019-2020 is een jaar dat door het coronavirus de geschiedenisboeken in gaat. Tijdens de eerste golf van de coronaperiode gingen leerlingen niet naar school. Leerlingen konden hun lessen online volgen of kregen thuisonderwijs. Gedurende deze periode is de prioriteit van het onderwijs niet komen te liggen op het melden van verzuim. Maar juist op het inrichten van digitaal onderwijs, onderwijs op afstand en het in beeld houden van ‘kwetsbare’ leerlingen. Deze verschuiving van werkzaamheden en de algehele impact van de coronacrisis op leerlingen zien de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal terug in hun leerplichtcijfers.

Aantal voortijdige schoolverlaters

Afgelopen schooljaar is het aantal voortijdige schoolverlaters gestegen in de gemeenten uit Noordoost Twente. Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tussen de 18 en 23 jaar die hun opleiding niet hebben afgemaakt en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (HAVO, VWO, MBO niveau 2). De belangrijkste reden hiervoor is een verkeerde studiekeuze en de aantrekkende arbeidsmarkt aan het begin van het schooljaar 2019-2020. Jongeren hadden toen meer kansen op een baan. Maar vanaf maart 2020 namen deze kansen voor jongeren af doordat de coronacrisis begon.

Aantal voortijdige schoolverlaters

Gemeente

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2019-2020

Oldenzaal

40

39

46

Losser

25

27

34

Dinkelland

8

14

27

Aantal verzuimmeldingen juist gedaald

Het effect van de coronamaatregelen is ook terug te zien in het aantal verzuimmeldingen van afgelopen schooljaar. Doordat de prioriteit van de onderwijsinstellingen bij het inrichten van het onderwijs en het in beeld krijgen van ‘kwetsbare’ jongeren lag, daalde het aantal meldingen.

Aantal verzuimmeldingen

Gemeente

Schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2019-2020

Oldenzaal

210

182

145

Losser

90

85

66

Dinkelland

99

118

52


90% van de leerplichtige leerlingen die gemeld worden, krijgen een uitnodiging voor een (waarschuwings)gesprek. De leerplichtambtenaar probeert te achterhalen wat de oorzaak is van het verzuim. Veelal is een waarschuwing voldoende. De overige 10% van de leerlingen ontvangen een kennisgevingsbrief. Blijft het verzuim aanhouden dan maakt leerplicht een proces-verbaal op of wordt de leerling doorverwezen naar Halt.

Kwetsbare jongeren

Voor jongeren tot 27 jaar is het niet altijd vanzelfsprekend om een passende baan te krijgen of een diploma te behalen. Ook de coronacrisis helpt de jongeren niet in hun zoektocht. Samen met interne en externe ketenpartners op het gebied van onderwijs, participatie en zorg wordt geprobeerd deze jongeren een maatwerktraject te bieden, bijvoorbeeld het aanbieden van een leer-werktraject of een beroepskeuzetraject. Door het creëren van een vangnet voor deze jongeren worden zij gestimuleerd om door te stromen naar vervolgonderwijs, werk of een passende dagbesteding.

Samenwerking Noordoost Twente gemeenten

Gemeente Dinkelland, Losser en Oldenzaal werken al enkele jaren samen op het gebied van leerplicht en RMC. Dit doen zij met andere gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau.