Jaarverslag 2016-2017 Commissie bezwaarschriften

Minder bezwaarschriften in de gemeente Losser

De Commissie bezwaarschriften gemeente Losser heeft haar jaarverslag 2016-2017 gepubliceerd. Met dit jaarverslag informeert de Commissie de bestuursorganen van de gemeente Losser over de door haar uitgevoerde taken en werkzaamheden en over de in de verslagperiode bij de Commissie ingediende bezwaarschriften en de nieuw te nemen besluiten daarop.

Informele aanpak leidt tot minder bezwaren

In de periode 2016 – 2017 zijn in totaal 116 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de gemeente Losser. Daarvan zijn er 61 ingetrokken nadat de bezwaarmaker, voorafgaand aan de formele procedure, een gesprek heeft gevoerd met de secretaris van de commissie. Deze informele aanpak heeft dus geleid tot een aanzienlijke vermindering van de formele behandeling van bezwaarschriften door de commissie.

Sterke daling van aantal bezwaarschriften op het gebied van sociale zekerheid

De Commissie constateert verder dat het aantal ingediende bezwaarschriften op het gebied van Sociale Zekerheid aanzienlijk is gedaald ten opzicht van het verslagjaar 2014-2015. Het aantal ingediende bezwaarschriften op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Overige Zaken is overigens nagenoeg gelijk gebleven. Het bestuursorgaan (college en burgemeester) is in het verslagjaar geen enkele keer afgeweken van een advies van de Commissie Bezwaarschriften.

Kwaliteitsslag bij de medewerkers gemeente Losser levert minder bezwaren op

De afname van het aantal bezwaarschriften in 2017, het hoge aantal intrekkingen, het  lage aantal gegrond verklaringen en het volledig volgen van de adviezen van de commissie door het college zijn mede te danken aan de kwaliteitsslag die in de laatste drie jaren heeft plaatsgevonden in het primaire besluitvormingsproces bij de gemeente Losser.