Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Inwoner Losser dik tevreden volgens cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018

In het afgelopen half jaar heeft de gemeente Losser in samenwerking met onderzoeksbureau I&O research het cliënt ervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018 uitgevoerd. In dit jaarlijks terugkerende onderzoek wordt aan inwoners van de gemeente Losser de vraag gesteld, hoe zij de dienstverlening van de gemeente Losser en de ondersteuning die zij hebben ontvangen op basis van de Jeugdwet of Wmo hebben ervaren. De resultaten zijn bovengemiddeld positief. Zo geven de inwoners de dienstverlening van de gemeente Losser het cijfer 7.7. (voor Wmo) en 7.8 (voor Jeugd).

Het cijfer voor de algemene beoordeling van de dienstverlening van de gemeente Losser is aanzienlijk gestegen ten opzichte van het jaar 2017. In de voorgaande jaren werd er alleen een cijfermatige beoordeling uitgevraagd voor de Jeugd. In 2017 was dit cijfer een 7.0.

Wethouder Anja Prins: “Mooi dat onze inwoners aangeven het afgelopen jaar goed geholpen te zijn bij hun vragen en problemen. Het is van belang dat onze inwoners ons weten te vinden en dat we samen oplossingen kunnen vinden voor de problemen en uitdagingen waar zij tegenaan lopen. 
Een van de doelen van de decentralisaties was, dat inwoners beter passende hulp kunnen krijgen. De uitkomsten van het onderzoek over de ervaren kwaliteit en passendheid van de ondersteuning geven een positief beeld. De bevraagde inwoners ervaren de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend. De komende periode willen we met name de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning nog meer belichten. Op basis van het onderzoek blijkt hier nog weinig bekendheid over te zijn. We blijven werken aan optimale dienstverlening.”

Verbeterpunten volgens cliënten

Blijvend punt van aandacht is dat niet alle inwoners bekend zijn met de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning en mantelzorgondersteuning in te zetten. Zaak dus voor de medewerkers van de gemeente Losser om de komende periode deze twee ondersteuningsvormen bij cliënten onder de aandacht brengen. In samenwerking met Fundament wordt beoordeeld of, en welke aanvullende acties, er nodig zijn om de bekendheid van de mantelzorgondersteuning te vergroten. 

Voor het komende cliënt ervaringsonderzoek wil de gemeente zich vooral richten op het vergroten van de respons. Hoe groter de respons van de inwoners, hoe meer informatie krijgen over waar we als dienstverlenende organisatie staan, en waar we nog kunnen verbeteren. In totaal heeft gemiddeld 38% van de inwoners die de vragenlijst hebben gekregen, deze ingevuld geretourneerd. Voor Jeugd was dit 18% met een landelijk gemiddelde van 20% en voor Wmo was dit 46% met een landelijk gemiddeld van 40%. Het gemiddelde van 38% is ongeveer 2% hoger dan het landelijk gemiddelde.