Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Vanaf vandaag ligt het plan ter inzage

Met ingang van 28 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ligt het ontwerp Integraal Beleidsplan sociaal domein 2019-2022 bij de receptie van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden van maandag t/m vrijdag, ter inzage.

Tot en met 9 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Losser en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over het ontwerp Integraal Beleidsplan sociaal domein 2019-2022. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw T. Hinrichs, tel. 06 13979216.

Het volledige plan kunt u ook hier inzien.