Inspraak: Nota Gezondheid 2019-2022

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid dient de gemeente lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. In samenspraak met maatschappelijke partners is de ontwerp Nota Gezondheid 2019-2022 in concept opgesteld. Met deze nota willen we richting geven aan ons gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar. Hierin leggen we een beleidsbasis voor het werken aan gezondheidsbevordering en preventie in de gemeente Losser en maken we een aanzet voor een uitvoeringsprogramma.

De gemeente Losser draagt al langer bij aan de gezondheid van haar inwoners, maar wat tot nu toe ontbrak was een visie op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie. Deze leemte wordt nu opgevuld. In de Nota Gezondheid benadrukken we dat gezondheidsbevordering een collectieve inspanning is. Deze samenwerking op het gebied van gezondheid moet verder uitgewerkt en opgezet worden in een uitvoeringsprogramma waarin we twee lijnen onderscheiden: gezond opgroeien en gezond oud worden. Een programma dat recht doet aan de kansen en knelpunten voor gezondheid in Losser en tegelijkertijd verbindingen legt met de nieuwe Visie op het Sociaal Domein.

Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de gezondheidssituatie in de gemeente Losser. In hoofdstuk 2 bespreken we bouwstenen voor eigentijds gezondheidsbeleid en leiden we hieruit doelstellingen af voor ons lokale gezondheidsbeleid. In hoofdstuk 3 volgt een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Het ontwerp is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Losser en op www.overheid.nl.

Daarom ligt met ingang van 6 december 2018 tot en met 17 januari 2019 het ontwerp Nota Gezondheid 2019-2022 bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

Tot en met 17 januari 2019 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Nota Gezondheid 2019-2022.

Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer M. Klein Poelhuis tel 06 12610695.