Inspraak: Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen een nieuwe herziene versie van Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De laatste versie van de Algemene Plaatselijk Verordening dateert van 2010, maar is in de tussentijd wel via wijzigingsbesluiten aangepast. Ten opzichte van de huidige versie van de Algemene Plaatselijke Verordening bevat de nieuwe versie een aantal wijzigingen. De belangrijkste zijn:

  • Invoering van de exploitatievergunning voor openbare inrichtingen;
  • Vergunningstelsel voor (oefen)wedstrijden met betaald voetbalorganisaties;
  • Opnemen verbod gebruik drugs en lachgas in de openbare ruimte;
  • Carbidschieten. De in 2020 ingevoerde meldingsplicht wordt nu standaard ingevoerd.
  • Sluitingstijden Horeca. Na de proef met de verlenging wordt de sluitingstijd voor de horeca nu vast op 03.00 uur gezet.

Deze opsomming is niet uitputtend. Voor een compleet overzicht van de voorgestelde wijzigingen kunt u kijken op de website van de gemeente Losser en op de website van overheid.nl (bekendmakingen gemeente Losser). Op verzoek kunt ook een exemplaar van de ontwerp-Algemene Plaatselijke Verordening ontvangen.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen daarover kenbaar te maken. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Het ontwerp is te raadplegen via www.overheid.nl (bekendmakingen Losser) en via de website van de gemeente Losser.

Daarom ligt met ingang van 7 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 het ontwerp van Algemene Plaatselijke Verordening ter inzage. 

Tot en met 19 oktober 2021 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Algemene Plaatselijke Verordening.

Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer B. Nijholt, telefoonnummer 053-5377340 of via b.nijholt@losser.nl.