Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Innovatie centraal in lokale monitor Sociaal Domein Losser

Het jaar 2018 stond voor het Sociaal Domein in het teken van innovatie.

De gemeenteraad gaf opdracht om onderzoek te doen naar hoe door preventief werken en vroegtijdige signalering (grotere) problemen voorkomen kunnen worden. Hiervoor zijn meerdere pilots ingezet. De halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein laat zien welke resultaten deze pilots hebben opgeleverd.

Integrale aanpak om de hele situatie in beeld te krijgen

Een belangrijk onderdeel van de preventieve werkwijze is om mogelijke problemen vroegtijdig in kaart te brengen. De consulenten vragen tijdens een intakegesprek met een inwoner verder dan de aanleiding waarom de afspraak is gepland. De consulent bespreekt het hele spectrum waarop de gemeente hulp en begeleiding kan bieden. En hopelijk kunnen we zo aandachtspunten aanpakken voor ze problemen worden.

Voor deze werkwijze zijn we samenwerkingen aangegaan met het onderwijs, huisartsen, zorgaanbieders, verenigingen en jeugdbeschermers. Ook hebben we samenwerking gezocht met bedrijven, om mensen met een arbeidshandicap via begeleiding duurzaam in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen. Ter voorkoming van duurder maatwerk is de inzet van thuisbegeleiders vanuit de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) vergroot en zijn er meer algemene toegankelijke voorzieningen voor alle inwoners gerealiseerd, zoals het ANWB automaatje, de Wasservice Losser en de inloop Kiekerskamp.

Initiatieven hebben tijd nodig om te groeien

De ontwikkeling in 2018 op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo laten zien dat de inzet van ondersteuning over de jaren heen stabiel is. De bovengenoemde initiatieven hebben tijd nodig om daadwerkelijk effect te hebben op deze lijn.

Wethouder Anja Prins: “De pilots in het Sociaal Domein laten nu al mooie resultaten zien. Als we deze preventief ingestelde werkwijze verder blijven ontwikkelen, kunnen we in de komende lokale monitor Sociaal Domein resultaten zien. En – nog veel belangrijker – helpen we nog meer inwoners van onze gemeente uit een moeilijke situatie naar een betere toekomst.”

De opvallendste gegevens van 2018:

Jeugdwet

In onze gemeente ontving 8,2% van de jongeren in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Dit percentage is vergelijkbaar met 2017 en vergelijkbaar voor gemeenten in de regio Twente. Het ligt onder het landelijk gemiddelde van 11%.
Er is een opvallende stijging van het aantal 0-3 jarigen dat jeugdhulp ontvangt, al gaat het in totaal om lage aantallen. Naar de oorzaak hiervan gaat de gemeente onderzoek doen.


Wmo

Vanuit de Wmo ontving 7,3% van de inwoners ondersteuning. In vergelijking met andere gemeenten in de regio Twente, is dit percentage laag. De meeste maatwerkvoorzieningen die vanuit de Wmo verstrekt worden, zijn hulpmiddelen (rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen) gevolgd door huishoudelijke ondersteuning. In Losser worden er meer voorzieningen ingezet vanuit de Wmo dan vanuit de Jeugdwet. Dit heeft te maken met de vergrijzing die binnen onze gemeente optreedt.


Participatiewet

Het aantal huishoudens met een uitkering op grond van de Participatiewet is in 2018 fors gedaald van 332 naar 295 huishoudens. Dit is vooral een gevolg van een lagere instroom in de uitkering doordat veel mensen spoedig naar werk konden worden begeleid. De uitstroom uit de uitkering is vrijwel gelijk gebleven. De belangrijkste reden van deze uitstroom is het vinden van betaald werk. Hierdoor heeft Losser voor het eerst sinds jaren middelen overgehouden van het budget dat het Rijk jaarlijks aan de gemeente verstrekt ten behoeve van de Participatiewet-uitkeringen. De gemiddelde uitkeringsduur is wel verhoogd van 4,5 jaar in 2017 naar 5,1 jaar in 2018, dit geldt vooral voor ouderen.


Mensen met arbeidshandicap naar werk

De gemeente is vanaf 2015 ook verantwoordelijk geworden voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. In 2018 is het aantal mensen met een arbeidshandicap, dat aan het werk is met een loonkostensubsidie, ten opzichte van 2017 bijna verdubbeld van 18 naar 34. Het gaat hierbij vooral om jongeren die uitstromen uit het speciaal- en praktijkonderwijs. Doel van de Participatiewet is om hen zoveel mogelijk bij werkgevers aan het werk te krijgen, waar nodig met inzet van een loonkostensubsidie.

Inzicht in ontwikkeling om beleid bij te kunnen sturen

Met de halfjaarlijkse lokale monitor Sociaal Domein geven we sinds 2015 inzicht in de ontwikkelingen in Losser op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. De inzichten vanuit de lokale monitor zijn relevant om de ontwikkeling van budgetten te verklaren of te voorspellen en vervolgens daarop te kunnen sturen. De monitor wordt ook aan de gemeenteraad voorgelegd.