Gezamenlijke visie op sport en bewegen van de 14 Twentse gemeenten

De 14 Twentse gemeenten hebben een gezamenlijke visie op Sport en Bewegen in Twente ontwikkeld.

Deze visie ‘Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht’  is begin december door alle 14 colleges akkoord bevonden.

De visie formuleert kort en goed: ”Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse  samenleving en is belangrijk voor vitale en gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten staan dan  ook voor een leven lang sporten en bewegen. En zij  zorgen ervoor dat er voor iedereen, in elke  levensfase, een passend kwalitatief goed sport- en bewegingsaanbod in Twente is.”

De visie is vertaald naar een vijftal thema’s. Daarvoor zijn zowel ambities als concrete acties geformuleerd. De thema’s zijn:
 

  • Meedoen door kwetsbare groepen / gehandicaptensport
  • Herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talent
  • Evenementen
  • Sportaccommodaties met een bovenlokale uitstraling en gebruiksfunctie 
  • Sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving

Kansen pakken

Regionale samenwerking van de verschillende gemeenten op onderdelen - in de vorm van  gezamenlijke acties, afstemming, informatievoorziening, het delen van kennis en ervaring en het  gebruik maken van elkaars deskundigheid en accommodaties - biedt kansen voor een efficiëntere en  effectievere inzet van capaciteit en middelen. Dit moet resulteren in een vitalere en gezondere  samenleving. Die kansen willen de gemeenten grijpen.

Behalve door de gemeenten onderling, moet ook intensiever worden samengewerkt met tal van  andere partijen. Het provinciaal beleid op het gebied van Sociale Kwaliteit maakt van de Provincie Overijssel een logische partner om gezamenlijke doelstellingen mee te realiseren. Maar ook  sportverenigingen,  maatschappelijke - en kennisorganisaties bieden kansen om, ieder vanuit hun  eigen kennis en verantwoordelijkheid, mee te bouwen aan sport- en beweegmogelijkheden voor  iedereen,  onder alle omstandigheden.

Gemeenten houden zelf de regie

De concretisering van de gezamenlijke visie en de voorgenomen samenwerking doet niets af aan de invulling en uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid van iedere individuele gemeente. Ook voor wat betreft de inzet van sport en bewegen als middel  binnen tal van andere beleidsterreinen zoals gezondheid, participatie, onderwijs, cultuur, natuur en veiligheid. Elke gemeente heeft en houdt de eigen regie en zelfstandigheid voor wat betreft de keuzes voor en het tempo bij het vaststellen en uitvoeren van concrete acties en maatregelen.