Gezamenlijke aanpak voor het verwijderen van asbesthoudende daken

Het college van Losser heeft besloten om, samen met de vier Noordoost Twentse gemeenten, de samenwerking aan te gaan met de firma iChoosr voor het saneren van asbesthoudende daken. iChoosr is een partij die een collectieve aanbesteding doet en het proces tot en met het saneren van het asbesthoudende dak, kan begeleiden. 

De gemeenten sturen binnenkort een brief aan eigenaren van gebouwen met een asbesthoudend dak om ze hierop te attenderen en hen te vertellen dat asbesthoudende daken na 31 december 2024 verboden zijn. Deze daken moeten dus voor die tijd zijn verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de collectieve aanbesteding. Samen met iChoosr zullen informatieavonden worden gehouden voor de betreffende eigenaren om hen te helpen bij het oplossen van het probleem. De precieze data worden nog gepland.

Vrijwillig meedoen aan de collectieve aanbesteding

Te zijner tijd kunnen inwoners zich vrijblijvend bij iChoosr inschrijven om mee te doen met de collectieve aanbesteding. Na de aanbesteding krijgen de inschrijvers een offerte voor het saneren van hun dak. De hoogte van deze offerte is bij deze collectieve aanbesteding veelal lager dan als men individueel een offerte zouden opvragen bij een asbestsaneerder. Uiteraard heeft men de vrijheid niet op de offerte in te gaan.

Gezamenlijk oppakken

De vier Noordoost-Twentse gemeenten gaan met iChoosr de collectieve aanbesteding aan. De aanbesteding richt zich in het bijzonder op kleinere daken in particulier eigendom, maar als bedrijven of verenigingen mee willen doen kan dat ook. 

Situatie in Losser 

Uit een dakenscan door de Provincie Overijssel blijkt dat in Losser ongeveer 1500 asbestverdachte daken zijn. Voor deze dakenscan zijn luchtfoto’s en GIS data gebruikt. In totaal gaat het om ca. 276.360 m2  dakoppervlakte, dat asbestverdacht is. In Losser wordt het aantal adressen voor een groot deel ingevuld door kleine tot middelgrote bijgebouwen. De hoeveelheid dakoppervlak wordt echter voor een groot deel bepaald door de daken van grote agrarische schuren.  
Kijk op onze webpagina asbest en hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal voor meer informatie.