Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeenteraad Losser stelt communicatievisie vast

De gemeenteraad van Losser heeft op dinsdag 9 juli de communicatievisie aangenomen.

Het coalitieakkoord 2018-2022 en een extern onderzoek vormen de basis van de visie, die ook aansluit bij de Meerjarenvisie en het intern verandertraject ‘Expeditie Losser’. De communicatievisie laat zich vertalen in vier lijnen: optimale informatievoorziening, Dialoog en participatie, ‘Wie maijt der ween, loat dat heurn en zeen’ (trots zijn en dat uitdragen) en Buiten winnen is binnen beginnen. 

Communicatie is een belangrijk instrument voor de gemeente

Het coalitieakkoord 2018-2022 geeft aan hoe over de verbinding met de inwoners wordt gedacht: ‘Losser staat voor een overheid die midden in de samenleving staat en daarbij zoveel mogelijk faciliterend wil zijn. Het principe dat gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet volop gelden.’ We willen een direct duidelijke en benaderbare gemeente zijn. Die luistert naar waar behoeften en kansen liggen. En daar ook naar handelt. De kernwaarden van de gemeente – vertrouwen, verantwoordelijk, flexibel en verbonden – zijn in de visie vertaald naar communicatieprincipes, die bepalend zijn voor hoe wij met elkaar en naar de samenleving toe communiceren.
•    We zijn toegankelijk, dat wil zeggen dat wij er zijn voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en partners die contact met ons als raadsleden, als college en als ambtelijk apparaat willen.
•    Wij staan in verbinding met onze inwoners, weten wat er leeft en houden daar rekening mee in onze communicatie.
•    Wij werken samen, bouwen met anderen netwerken en zijn zichtbaar in onze regio’s Noord- Oost Twente en Twente.
•    Wij zijn ons bewust van onze schatten in de bijzondere Schatkamer van Twente en de plek die Losser inneemt in Twente en vertellen daar graag over.

Communicatie is van iedereen

Alle medewerkers van de gemeente communiceren vanuit hun eigen gemeentelijke rol met de samenleving. Zij  worden daarbij ondersteund door een communicatieteam met gespecialiseerde medewerkers. In het plan wordt voorgesteld om de formatieve inzet van het team communicatie uit te breiden, om volledig uitvoering te geven aan de communicatievisie. Bovenal is communicatie een integraal onderdeel van ieders bezigheden: van raadsleden, collegeleden en ambtenaren.

Resultaten extern onderzoek zetten ambitie neer

In de Voorjaarsnota 2018 heeft het college van B&W de wens geuit de formatie op communicatie uit te breiden. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 zijn hierover een amendement en een motie aangenomen. Op basis van deze besluiten is door het college opdracht verleend aan twee externe deskundigen op het terrein van communicatie, waaronder Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiewetenschappen. Voor het onderzoek hebben zij meerdere beleidsdocumenten, zoals het coalitieakkoord 2018-2022 en de Meerjarenvisie, bestudeerd en hebben zij interviews gehouden. De resultaten van het onderzoek zijn vervat in de communicatievisie. 

Lees hier de Communicatievisie van de gemeente Losser.