Gemeente legt beleidsnotitie ‘Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit’ ter inzage

Buitengebied

 

Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met de concept beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit” Via het digitale participatieplatform hebben inwoners, ondernemers en deskundigen gereageerd op de concept notitie. De reacties hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen. Nu wordt het ontwerp van de beleidsnotitie vanaf donderdag 18 november voor een periode van zes weken ter inzage gelegd in ’t Lossers hoes. De ontwerp beleidsnotitie is ook te lezen op de pagina Bekendmakingen

Het buitengebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke opgave waar ook Losser in de komende jaren voor staat, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het buitengebied. In de komende jaren zullen veel agrarische gebouwen vrijkomen, doordat bedrijven (noodgedwongen) stoppen. Voor Losser is de prognose dat in de periode 2018-2030 een oppervlakte van 98.000 m2 vrijkomt. Als dat leidt tot leegstand heeft dat onwenselijke gevolgen voor het buitengebied. Met nieuw beleid wil de gemeente Losser betrokkenen faciliteren en een impuls geven aan de kwaliteit van het buitengebied. Een sloopregeling en een ‘sloopbank’ zijn belangrijke onderdelen.