Gemeente geeft financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

De tweede ronde voor het aanvragen van incidentele subsidies loopt. Nog subsidie aanvragen tot 1 oktober 2018.

In 2017 en 2018 heeft de gemeente Losser geld beschikbaar gesteld (incidentele subsidie) waarmee activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) kunnen worden ondersteund en gestimuleerd. De deadline voor de tweede subsidieronde van dit jaar is 1 oktober 2018. Verschillende organisaties hebben reeds een aanvraag ingediend. Wilt u nog in aanmerking komen voor een incidentele subsidie, vraag deze dan nu aan!

In 2018 is €35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen twee keer per jaar (in 2018 vóór 1 april en vóór 1 oktober) een subsidie aanvraag indienen bij de gemeente. Voor de tweede subsidieronde 2018 is in totaal € 15.750 beschikbaar. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn activiteiten die

 • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren;
 • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen;
 • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren;
 • recreatie en toerisme bevorderen;
 • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen;
 • de armoede bestrijden;
 • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;
 • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

Aanvragen van incidentele subsidie

Organisaties kunnen subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’. Dit formulier is te downloaden via www.losser.nl.  Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Voor activiteiten die al zijn gestart, wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreffen geen reguliere/jaarlijkse activiteit; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.
 • Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk indien door de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten worden verricht.
 • Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.
 • Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.

Dorpsbudget

Net als in 2017 beschikken de verschillende dorpskernen in 2018 over een dorpsbudget. Organisaties nemen zelf contact op met de dorpsraden om een bijdrage uit het dorpsbudget te krijgen. Hieronder een overzicht van de dorpsbudgetten 2018:

Dorpskern        dorpsbudget 2018

Losser              € 8.000

Overdinkel        € 4.000

De Lutte           € 4.000

Beuningen        € 2.000

Glane               € 2.000 

Evaluatie incidentele subsidie en dorpsbudgetten

Het beschikbaar stellen van een budget voor incidentele subsidies en dorpsbudgetten betreft een pilot voor twee jaar. Momenteel wordt geëvalueerd in hoeverre de beschikbare budgetten daadwerkelijk worden benut, hoe het aanvraagproces verloopt en of het werken via speerpunten leidt tot de gewenste maatschappelijke effecten.