Gemeente gaat in gesprek over een ‘Buitengebied met ruimtelijk kwaliteit’

Het buitengebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke opgave waar ook Losser in de komende jaren voor staat, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het buitengebied. In de komende jaren zullen veel agrarische gebouwen vrijkomen, doordat bedrijven (noodgedwongen) stoppen. Voor Losser is de prognose dat in de periode 2018-2030 een oppervlakte van 98.000 m2 vrijkomt. Als dat leidt tot leegstand heeft dat onwenselijke gevolgen voor het buitengebied. Met nieuw beleid wil de gemeente Losser betrokkenen faciliteren en een impuls geven aan de kwaliteit van het buitengebied. Een sloopregeling en een ‘sloopbank’ zijn belangrijke onderdelen.

Wethouder Harry Nijhuis: “De uitdaging is om ontwikkelingen in het buitengebied zo vorm te geven dat de (ruimtelijke) kwaliteit wordt versterkt in plaats van achteruit gaat. De kern van ons nieuwe beleid is daarop gericht. Transities van boerenerven vragen om maatwerk. Ook nu al. Geen erf is immers gelijk. samen met de eigenaren willen we, nog meer dan voorheen, per situatie bekijken welke aanpak het beste resultaat oplevert. Hiermee anticiperen we op de benadering vanuit de nieuwe Omgevingswet. De thema’s ‘flexibiliteit’ en ‘maatwerk’ krijgen wat ons betreft een belangrijke plaats in het nieuwe beleid.

Slopen en kwaliteit toevoegen

Het slopen van gebouwen zal in de komende jaren de belangrijkste manier zijn om leegstand op grote schaal te voorkomen. Dit vraagt om de invoering van passende instrumenten om deze sloopopgave te faciliteren. De gemeente Losser wil het voor eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen eenvoudiger maken om bebouwing te slopen en kwaliteit toe te voegen. De verschillende beleidsmogelijkheden zijn uitgewerkt in de concept beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”.

In gesprek met de betrokkenen

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept notitie. De volgende stap is dat de notitie in de komende maanden wordt besproken met de diverse belanghebbenden, deskundigen en belangstellenden. Na deze participatieronde zal de notitie worden bijgewerkt en aan de gemeenteraad worden voorgelegd.