Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeente Losser presenteert wederom solide begroting

Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “ondanks de huidige woelige tijden, met veel onzekerheden, kunnen we in Losser ook voor komend jaar nog een sluitende begroting 2021 presenteren. De financiële positie van de gemeente Losser blijft sterk. Onze reserves en het weerstandsvermogen, in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd, zijn robuust. De aanpassing van de algemene belastingen kan dan ook beperkt blijven tot de gebruikelijke inflatiecorrectie.”

Wethouder Nijhuis: “Om de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, reserveren we het komende jaar € 500.000. De coronacrisis raakt ons immers allemaal, het heeft impact op alles waar we mee bezig zijn. Van ondernemers en instellingen tot mensen die noodgedwongen een uitkering moeten aanvragen door verlies van inkomsten. Het coronavirus stelt ons voor nieuwe uitdagingen, waarvan we de (financiële) omvang nog niet precies kennen.”

Meerjarenperspectief vraagt om toekomstige aanpassingen
“Als we een blik in de toekomst werpen, noteren we in de jaren 2021 tot en met 2023 een positief saldo. Het jaar 2024 sluit echter met een nadelig saldo. Dit toekomstige perspectief is, ten opzichte van de eerder gepresenteerde Voorjaarsnota 2020, grotendeels verbeterd. Dat komt door de ‘meicirculaire’ die de rijksoverheid heeft gepresenteerd. Die heeft voor ons positieve financiële effecten (afgezien van het jaar 2024). Omdat we steeds streven naar een structureel en reëel sluitend financieel meerjarenperspectief komen we bij de Voorjaarsnota in 2021, indien noodzakelijk, met voorstellen om het meerjarenperspectief structureel sluitend te maken.”

Kosten van afvalverwerking
Harry Nijhuis: “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de inzameling en verwerking van afval. Bijvoorbeeld het goed scheiden van afval is een thema: dit gebeurt nog onvoldoende zorgvuldig. En dit zorgt bij diverse gemeenten voor stijgende kosten. In Losser hebben we afgesproken dat, op het gebied van afval, er sprake moet zijn van een kostendekkend proces.
Begroting Gemeente Losser beslaat ruim 62 miljoen euro
In de begroting van de gemeente Losser gaat ruim 62 miljoen euro om. Daarvan wordt 51% (32 miljoen euro) besteed in het sociale domein, 27% (17 miljoen euro) in het fysieke domein en 22% (13 miljoen euro) wordt uitgegeven aan dienstverlening & bestuur. 

Begroting wordt in november besproken en vastgesteld in de gemeenteraad
Volgens de huidige planning wordt de programmabegroting tijdens de raadsvergadering van 10 november vastgesteld in de gemeenteraad. Daarvoor, in de oordeelsvormende vergadering op 3 november, komen de meer politieke vragen aan de orde.