Gemeente Losser legt de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

Het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie gemeente Losser ligt vanaf donderdag 23 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Losser worden ingediend. Het ontwerp van de Omgevingsvisie is te lezen op www.omgevingsvisielosser.nl en op www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen. Op afspraak kunt u de Ontwerp Omgevingsvisie ook inzien in ’t Lossers hoes.

Enige tijd geleden is gemeente Losser gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke Omgevingsvisie. Het vaststellen van een Omgevingsvisie is voor de gemeente verplicht op grond van de Omgevingswet. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. De Omgevingsvisie gemeente Losser loopt hier qua planning iets op voor. 

Omgevingsvisie is de gids voor ruimtelijke ontwikkelingen


Wethouder Harry Nijhuis: “De nieuwe Omgevingsvisie van en voor onze gemeente gaat zowel over de dorpskernen als over het buitengebied. De omgevingsvisie is de komende jaren dé gids voor diverse ruimtelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Via de omgevingsvisie maken we helder welke ruimte er is voor initiatieven uit de samenleving of markt. In de Omgevingsvisie schetsen we een toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Losser tot het jaar 2040.” 

De Omgevingsvisie bestaat uit vijf onderdelen

In het onderdeel Visie staat het toekomstbeeld beschreven voor de omgeving van de gemeente Losser tot het jaar 2040 en de manier waarop we onder de Omgevingswet samenwerken.
In het deel Gebiedskompassen staan de gemeentebrede ambities en keuzes. Vervolgens worden die concreet gemaakt voor negen deelgebieden. Voor elk deelgebied worden het karakter, de bijzonderheden en de koers beschreven.
Onder Idee staat wat u moet doen wanneer u een plan heeft in onze gemeente. In het deel Uitvoering en monitoring staat informatie over de beleidscyclus en de manier waarop de Omgevingsvisie achteraf wordt beoordeeld en gecontroleerd (monitoring). Tenslotte staat in het onderdeel Achtergrond de informatie die gebruikt is voor het opstellen van de Omgevingsvisie en via welke stappen de Omgevingsvisie tot stand is gekomen.

Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser of via info@gemeentelosser.nl. Graag het zaaknummer 19Z02496 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. G. Kwekkeboom via telefoonnummer 06 12 703 580 of via e-mail: g.kwekkeboom@losser.nl. De Omgevingsvisie kan via een verzoek aan de heer Kwekkeboom ook als geprinte versie worden verstuurd. Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad weegt de reacties mee bij de vaststelling van de Omgevingsvisie.