Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeente Losser blijft goed scoren bij beoordeling door de provincie

De Provincie Overijssel heeft de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de gemeente Losser vastgesteld. Het totaalbeeld is wederom groen. Dit betekent dat de gemeente Losser de zaken bij de beoordeelde domeinen op orde heeft.  

De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. De provincie houdt hierbij toezicht op zes domeinen bij gemeenten: 
1. Financiën, 2. Wet ruimtelijke ordening (Wro), 3. Archief, 4. Huisvesting statushouders,  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - vergunningverlening/handhaving) en 6. Monumenten. 

Het resultaat van dit toezicht wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘verkeerslichtmodel’ (groen, oranje of rood). De provincie kent voor het totaalbeeld en voor de afzonderlijke domeinen van een gemeente een kleur toe. 

Er zijn vijf domeinen die in Losser groen kleuren. Alleen bij het domeinen Wabo is nog ruimte voor verbetering. Het gaat daarbij vooral om de verdere doorontwikkeling van beleidscyclus. Daar is al een goede aanzet voor gedaan door het opstellen van een uitvoeringsprogramma nieuwe stijl, dat in de komende periode wordt ingevoerd.