Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeente Losser blijft goed scoren bij beoordeling door de provincie

De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. Dat heet het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De gemeente Losser scoort wederom ‘groen’. Dit betekent dat de gemeente Losser de zaken bij de beoordeelde domeinen op orde heeft.  

De provincie houdt hierbij toezicht op zes domeinen bij gemeenten: 
1. Financiën, 2. Wet ruimtelijke ordening (Wro), 3. Archief, 4. Huisvesting statushouders,  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - vergunningverlening/handhaving) en 6. Monumenten. 
Het resultaat van dit toezicht wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘verkeerslichtmodel’ (groen, oranje of rood). De provincie kent voor het totaalbeeld en voor de afzonderlijke domeinen van een gemeente een kleur toe. Er zijn vijf domeinen die in Losser groen kleuren. Alleen bij het domein Financiën is nog ruimte voor verbetering. Het laatste beeld is dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat. De gemeente presenteert voor het jaar 2021 een structureel sluitende begroting, maar wordt in de meerjarenraming geconfronteerd met tekorten. In de voorjaarsnota 2021 doet het college  voorstellen aan de raad hoe hiermee om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat ook op de langere termijn de financiën op orde moeten zijn,