Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Digitale informatiebijeenkomst voor Losser over windenergie verplaatst naar januari 2021

Inspraakperiode verlengd vanwege recente corona maatregelen

Woensdag 16 december stond een online uitzending gepland over het windbeleid dat momenteel ter inzage ligt. Deze kan door de strengere corona maatregelen op dit moment helaas niet doorgaan. Om inwoners goed te informeren en de ruimte te bieden vragen te stellen, wordt de uitzending verplaatst naar na 19 januari. De gemeente benadrukt dat vragen, zienswijzen en ideeën nog altijd ingediend kunnen worden. De inspraakperiode hiervoor wordt verlengd tot zo’n twee weken na de uitzending, om iedereen de tijd te geven een zienswijze in te dienen na de informatieavond.

Om een professionele online uitzending mogelijk te maken, zijn niet alleen de mensen die in beeld komen nodig. Ook achter de schermen zijn mensen aanwezig. Dan staan er al snel 15 mensen in één ruimte, wat met de huidige maatregelen onmogelijk is.

De online informatieavond heeft tot doel inwoners van Losser en andere geïnteresseerden een toelichting te geven op het concept windbeleid, dat op dit moment ter inzage ligt. Wethouder Harry Nijhuis benadrukt deze belangrijke stap in het komen tot een goed beleid: “We willen graag iedereen die vragen heeft de gelegenheid bieden deze te stellen aan ons. Dat deze livestream nu niet kan, betekent dat we moeten kijken naar de planning. Die dialoog moet er komen, dus dat betekent dat we de periode van inspraak verlengen.”

De gemeente Losser plant een nieuwe informatieavond, die online zal worden uitgezonden. Afhankelijk van de corona maatregelen die medio januari landelijk bekend worden, wordt een datum geprikt.

Wie graag nu al informatie wil hierover, kan de uitzending over het windbeleid terugkijken die eerder voor Dinkelland is gemaakt. Deze is te vinden op het YouTube kanaal van gemeente Dinkelland. Op de site www.losser.nl/windenergie staat alle informatie over het windbeleid.

Windbeleid ter inzage

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Uitgangspunt van de colleges is dat er windmolens in Noordoost Twente moeten komen om op termijn voldoende elektriciteit duurzaam te kunnen opwekken, met minder inzet van fossiele brandstoffen. Een bijzondere ontwikkeling, want in deze regio is nog geen historie met windenergie. Dat de regio nu wel kiest voor windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) zijn gemaakt.

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om de helft van het elektriciteitsverbruik in 2030 met duurzame energie op land op te wekken. Dat kan op dit moment met zon- of windenergie. Maar zonnepanelen op daken en zonnevelden alleen zijn niet genoeg om voldoende elektriciteit te kunnen opwekken. Om de doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te kunnen behalen, zijn daarom circa 18 grote windmolens in Noordoost Twente voorzien. Hoe dat eruit zou moeten zien en waar deze  precies zouden kunnen staan, willen de vier gemeenten de komende jaren, samen met inwoners en initiatiefnemers, nader onderzoeken. 

Zoekgebieden voor windmolens

In het windbeleid leggen de colleges nu de kaders, beperkingen en mogelijkheden voor de realisatie van windmolens vast. Zo mogen windmolens niet in alle landschappen geplaatst worden. Binnen de Regionale Energie Strategie Twente is geanalyseerd waar windmolenparken in Twente technisch mogelijk zijn en EvNOT heeft dit voor het eigen gebied nog verder onderzocht.
Na een studie door landschapsdeskundigen wordt een aantal gebieden op voorhand uitgesloten als locatie: stuwwalgebieden, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, beschermde Natura2000 - en historische landgoederen. Ook willen de colleges geen windturbines midden in het Nationaal Landschap NO-Twente. De voorgestelde zoeklocaties liggen daarom aan de buitenranden van het Nationaal landschap en nabij huidige infrastructuur, zoals de A1 of industriegebieden. De gebieden waar mogelijkheden zijn, zijn op een kaart aangemerkt als zoekgebieden. Daar zouden windmolens kunnen worden geplaatst in minimale clusters van drie stuks. Of en waar precies in deze zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is niet bepaald.

Zorgvuldige afwegingen

Plannen voor windenergie roepen doorgaans veel reacties op. Aan de ene kant is er onbekendheid en twijfel over de effecten of is er angst voor horizonvervuiling. Aan de andere kant is er een opgave voor ons klimaat en de noodzaak om over te stappen op duurzame energiebronnen. Windenergie is bovendien vaak een goed verdienmodel dat initiatiefnemers en omwonenden (financiële) kansen biedt. De Noordoost Twentse gemeenten realiseren zich kortom, dat hierover zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. Overleg met inwoners en een goede landschappelijke inpassing staan hierbij voorop. Om inwoners actief te betrekken en beter inzicht te krijgen in hun mening, is een enquête over duurzame energie gehouden onder de inwoners van Noordoost Twente. De uitkomsten van de enquête worden in de besluitvorming over het windbeleid meegenomen. Tevens dient de provinciale regelgeving nog te worden aangepast om de realisatie van windturbines in NO-Twente mogelijk te maken. Aan een voorstel wordt gewerkt.

Inwoners in regie

In het concept windbeleid is vastgelegd dat ontwikkelaars en initiatiefnemers alleen plannen voor windmolens kunnen indienen na actieve samenwerking met de lokale omgeving. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over de mate waarin de omgeving kan meeprofiteren, financieel of anderszins. Zo wordt gestimuleerd dat inwoners in de directe omgeving van mogelijke windturbines in regie blijven en biedt windenergie de gemeenschap nieuwe kansen.

OPROEP AAN INWONERS EN GRONDEIGENAREN: LAAT U GOED INFORMEREN

Vanuit de wens zorgvuldig met plannen voor windmolens om te gaan, hebben de gemeenten een gezamenlijke aanpak in communicatie en participatie. Allereerst doen zij een dringende oproep aan alle grondeigenaren in de zoekgebieden: sluit niet zomaar contracten met ontwikkelaars voor windenergie. Ga eerst in gesprek met uw (agrarische) buren en laat u goed informeren over de mogelijkheden en achtergronden in het windbeleid. Voor Losser is een gebiedsregisseur aangesteld die (groepen) inwoners in zoekgebieden gericht kan ondersteunen met kennis en informatie.