College van Losser wil medewerking verlenen aan de realisatie van een zonnepark in Overdinkel

De firma PowerField uit Dokkum heeft bij de gemeente Losser een plan ingediend voor de realisatie van een ongeveer 25 hectare groot zonnepark aan de Lakerinksweg-Strootsweg, ten noordwesten van Overdinkel.

De firma PowerField uit Dokkum heeft bij de gemeente Losser een plan ingediend voor de realisatie van een ongeveer 25 hectare groot zonnepark aan de Lakerinksweg-Strootsweg,  ten noordwesten van Overdinkel. Om dit mogelijk te maken moet door de gemeente een omgevingsvergunning worden afgegeven om af te kunnen wijken van de huidige agrarische bestemming van de grond. Het college van B&W van Losser heeft besloten om in beginsel mee te werken aan de realisatie van het zonnepark in Overdinkel. Ruimtelijk gezien zijn er geen belemmeringen die de medewerking van de gemeente verhinderen. Bovendien levert de realisatie van het zonnepark een stevige bijdrage aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Losser.

Via de zonnepanelen, die opgesteld worden in een zonnepark, wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Plan is dat in het zonnepark in Overdinkel circa 69.000 zonnepanelen worden geplaatst. Dat zonnepark produceert op jaarbasis ongeveer 15.800 MWh aan stroom. Daarmee kunnen ongeveer 4.500 huishoudens van stroom worden voorzien. Daarnaast levert het zonnepark een besparing op de uitstoot van CO2 op van bijna 8600 ton per jaar.

Ruimtelijke onderbouwing

Door de firma Eelerwoude is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg in Overdinkel. Vanuit deze ruimtelijke onderbouwing zijn er op het gebied van onder andere water, lucht, bodem, geluid, magnetisme of externe veiligheid geen onderwerpen geconstateerd die de medewerking van de gemeente aan het plan beletten.
Het zonnepark wordt zo goed mogelijk ingepast in het landschap ter plaatse. De geplande zonnepanelen krijgen een maximale hoogte van1,80 meter boven het maaiveld. Op enige afstand van het zonnepark gezien, behoudt het landschap daardoor blijvend haar open karakter. Binnen in het park worden enkele onverharde paden aangelegd ten behoeve van beheer en onderhoud. Het zonnepark dient, verzekeringstechnisch, te worden omsloten met een hekwerk. Door te kiezen voor een grofmazig hekwerk blijft het open beeld behouden en is het hekwerk vrijwel niet zichtbaar vanaf grotere afstand.

Maatschappelijke meerwaarde van het zonnepark

PowerField zal aan de omwonenden de mogelijkheid bieden om te investeren in het zonnepark tegen een  gunstig rentetarief. Hierbij geldt wel dat de investeerders 15 jaar lang niet bij hun geld kunnen. Een deel van het zonnepark kan worden ingezet voor de ‘postcoderoosregeling’. Met deze regeling  kunnen mensen een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit  krijgen.

Bij de entree van het park zal, in het kader van educatie en informatievoorziening, een bord worden  geplaatst. Op deze wijze wordt informatie verschaft over nut en noodzaak van het zonnepark, de CO²-reductie die wordt bewerkstelligd en over de maatschappelijke meerwaarde van het zonnepark. Tevens wordt een oplaadpunt voor elektrische fietsen geplaatst. Tot slot schenkt PowerField, 25 jaar lang, jaarlijks een bedrag van € 12.500 aan de Dorpsraad Overdinkel. Dit bedrag kan de Dorpsraad inzetten ten behoeve van projecten  met een meerwaarde in en rond het dorp. Hierbij valt te denken aan initiatieven met betrekking tot landschap, natuur en water (bijvoorbeeld voor de aanleg van wandelpaden of voorzieningen als bankjes) én aan culturele en maatschappelijke initiatieven.

Vervolgstappen

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om te verklaren wel of geen bedenkingen te hebben tegen het Zonnepark Overdinkel. Die verklaring is nodig om de vergunning te kunnen verlenen.

Uitgelicht