College van Losser stelt de koers vast met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet

Hoewel de exacte invoeringsdatum nog steeds niet bekend is, bereidt de gemeente Losser zich actief voor op de komende invoering van de Omgevingswet.

Deze nieuwe wet, die 26 bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving integreert, wordt mogelijk in de loop van 2021 ingevoerd. Om hier goed op in te spelen heeft Losser ervoor gekozen om, als eerste stap, een Koersdocument op te stellen. Wethouder Joop Hassink: “door het opstellen van het Koersdocument hebben we zelf een veel beter inzicht gekregen in de veranderingen en opgaven die de nieuwe Omgevingswet voor Losser met zich meebrengt. Het Koersdocument is zeker nog geen uitgewerkt plan van aanpak. Maar we geven hiermee wel duidelijk richting aan het traject, zoals we dat in Losser willen volgen. Op dinsdag 21 november aanstaande  bespreken we het Koersdocument Omgevingswet Losser met de gemeenteraad tijdens een speciale themasessie.”

De Omgevingswet betreft een belangrijke vernieuwing ten opzichte van het huidige wettelijk instrumentarium. Er zijn door de Rijksoverheid vier doelen geformuleerd die door de invoering van de Omgevingswet moeten worden bereikt:

  1. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;

  2. het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en het beleid, besluitvorming en regelgeving,

  3. het versnellen en verbeteren van de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving;

  4. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving.