Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

College van Losser presenteert sobere Voorjaarsnota

Pas op de plaats vanwege vele onzekerheden

Het college van B&W van Losser presenteert dit jaar een degelijke maar sobere Voorjaarsnota. Wethouder financiën Harry Nijhuis: “Losser staat er op dit moment financieel prima voor. We hebben in de afgelopen jaren solide financieel beleid gevoerd. We kiezen er nu voor deze succesvolle koers vast te houden.”

 

Wethouder Nijhuis: “Maar de coronacrisis raakt ons allemaal, het heeft impact op alles waar we allen mee bezig zijn. Van ondernemers en welzijnsinstellingen tot mensen die noodgedwongen een uitkering moeten aanvragen door verlies van hun baan. Corona stelt ons dus voor nieuwe uitdagingen. Daarom zetten we alvast geld opzij voor te verwachten extra corona uitgaven. Het bedrag aan nieuwe investeringen daarentegen, houden we vooralsnog beperkt. We hebben immers te maken hebben met veel onzekerheden op financieel gebied. We verwachten in de komende jaren lagere inkomsten (bijvoorbeeld vanuit het gemeentefonds) en hogere noodzakelijke uitgaven, onder meer vanwege de verwachte economische terugval. Tegelijkertijd moeten we, bijvoorbeeld op het brede terrein van ICT, veel extra geld uitgeven om aan alle (landelijke) eisen te kunnen blijven voldoen.”

Nieuwe uitgaven
Nijhuis: “Ondanks onze terughoudende inzet dit jaar is het goed om te noemen dat we de subsidie voor de Tourist Info Losser structureel willen verhogen met 25.000 euro per jaar. Ook continueren we de komende twee jaar de financiële steun van 15.000 euro voor het Actieprogramma Recreatie & Toerisme. Toerisme en recreatie worden immers steeds belangrijker voor Losser. Met deze extra financiële steun waarborgen we dat we de mooie kansen die er liggen ook benutten. In dat kader is het ook prachtig dat we nu de laatste schakel van het Lagapad in Losser gaan aanleggen, een prachtige parel in onze schatkamer.”

Integrale veiligheid en handhaving
“In 2020 wordt nieuw integraal veiligheidsbeleid ter besluitvorming voorgelegd,” aldus burgemeester Cia Kroon. “We zetten in op preventie door voorlichting te geven op scholen en aan specifieke doelgroepen. Daarnaast stimuleren we de gemeenschap om bij te dragen aan repressie door de meldingsbereidheid te verhogen, zodanig dat de weerbaarheid van de samenleving wordt verhoogd. Daarnaast zetten we in op een weerbare ambtelijke organisatie door beter te borgen dat we bij subsidieverlening, opdrachtverstrekking en vergunningverlening niet in zee gaan met partijen met een crimineel verleden. Dit onder andere door het intensiever inzetten van de bibob-toets.”

Wethouder Jaimi van Essen: “Sinds deze coalitieperiode maken we serieus werk van handhaving. Om ook tegemoet te kunnen komen aan de zorgen van inwoners over het verdwijnen van steeds meer houtwallen (denk aan illegale kap), reserveert het college 10.000 euro om Boa’s Domein II in te kunnen huren. Zij zien toe op overtredingen op het gebied van landschap en milieu in onze gemeente.

Duurzaamheid, energietransitie en openbare ruimte
Wethouder Jaimi van Essen. “De uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid krijgt de komende jaren veel aandacht. De energietransitie: meer productie van duurzaam opgewekte elektriciteit via wind en zon, uitvoeringsplannen i.v.m. het aardgasvrij maken van dorpen en wijken, klimaatadaptatie, aandacht voor voorlichting en educatie. Al deze onderwerpen vragen om voldoende budget. Dat maken we dan ook vrij. In de openbare ruimte trekken we jaarlijks 780.000 euro uit voor de vervanging van wegen. Daarnaast renoveren we een aantal wegen en bruggen, zoals de Kolkersbrug. Dat kost ruim 4 ton. Maar daar kunnen we niet langer mee wachten.”

Inwoners uit Beuningen hebben het afgelopen jaar plannen gemaakt om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Denk aan de wegen, het groen, duurzaamheid en een eigen dorpshuis. Jaimi van Essen: “we stellen nu 300.000 euro beschikbaar om het dorp Beuningen te ondersteunen. En ook voor Glane zijn we dichtbij de presentatie van het visiedocument, dat in gezamenlijkheid is opgesteld.”

Sociaal domein
Wethouder Anja Prins: “het sociaal domein is een groot onderdeel van onze begroting. We willen een gezonde toekomst voor alle jonge Lossernaren, zodat niemand met een achterstand hoeft op te groeien. Daarom blijven we aandacht geven aan het bestrijden van armoede door intensieve begeleiding en hulp om uit de schulden te komen.
Komende jaren blijven we de zorg uitvoeren met als uitgangspunten ‘passende zorg’ en een ‘integrale benadering’. De succesvolle pilots die we hebben gedraaid, zetten we om in structureel beleid. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zeker met een sterke stijging van de zorgvraag, is onze goede samenwerking met huisartsen, onderwijs en zorgaanbieders essentieel.
Nader onderzoek doen we naar de vraag voor ondersteuning in de zorg. En we besteden speciale aandacht aan de mantelzorg. Komend jaar maken we de keuzes. Ook werken we voorstellen voor het jongerenwerk uit. 

Op het gebied van wonen willen we een aantrekkelijke gemeenten blijven, Via de ontwikkeling van de woonvisie, samen met onze inwoners, stimuleren we de bouw van woningen die passen bij de toekomstige behoefte.

De Voorjaarsnota 2020 geeft een actueel inzicht in de inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2020. Daarnaast kijkt de Voorjaarsnota vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2021-2024. De gemeenteraad zal zich op 30 juni aanstaande over de Voorjaarsnota buigen en aangeven op welke onderwerpen zij andere keuzes wil maken.