Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

College presenteert programmabegroting 2020-2023

Op donderdag 3 oktober presenteert het college van B&W van de gemeente Losser de programmabegroting 2020. Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de Voorjaarsnota 2019 – 2023. In deze nota zijn de beleidsmatige en budgettaire piketpalen geslagen. De raad heeft besloten tot het honoreren van noodzakelijke prioriteiten, wensen en tot het doen van investeringen. Bij het opstellen van de Programmabegroting was deze besluitvorming maatgevend.

Een belangrijke conclusie uit de Voorjaarsnota 2019-2023 was dat het meerjarenbeeld er gezond uitziet. Het perspectief voor de begroting is ten opzichte van de Voorjaarsnota zelfs nog verbeterd. Dit geldt ook voor de Losserse reservepositie. De financiële huishouding is op orde en daar is het college blij mee. 

Wethouder Harry Nijhuis: ‘Het college kan een mooie begroting presenteren, waarbij lastenverhoging beperkt is. Afgaande op de geluiden bij andere gemeenten is een dergelijke gematigde ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Voor sommige inwoners, zoals hondenbezitters, gaan de lasten zelfs omlaag. Wel is de kans groot dat als gevolg van externe factoren de tarieven van de afvalstoffenheffing zullen stijgen. Toch is er geen reden om achterover te leunen. Financiële risico’s zijn niet ver weg. Denk aan: de ontwikkeling van de kosten in het sociaal domein en de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.’

Wat realiseert Losser in de begroting? Enkele voorbeelden:
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is besloten tot het doen van nieuwe uitgaven. In de Programmabegroting 2020 is extra geld beschikbaar gesteld voor onder andere:

  • het onderhoud van de wegen, tot € 220.000 per jaar;
  • het intensiveren van het subsidiebeleid. Daarbij valt ook te denken aan dorpsbudgetten en structurele- en incidentele subsidies;
  • het thema duurzaamheid. Onder andere voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en het wagenpark van de gemeente;
  • het verder invulling geven aan het thema integrale veiligheid (denk aan ‘ondermijning’)