Bestuursrapportage 2022

Het nieuwe college van Losser heeft in haar eerste vergadering de bestuursrapportage 2022 vastgesteld. In deze tussentijdse rapportage worden de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting gerapporteerd aan de gemeenteraad. Per saldo bedraagt de afwijking € 300.000. Anders dan andere jaren wordt nu geen Voorjaarsnota opgesteld. Traditioneel worden in deze Voorjaarsnota de beleidskaders vastgesteld, evenals de financiële gevolgen daarvan. Dat er nu geen Voorjaarsnota is, komt omdat nu eerst een nieuwe coalitie is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. In het recent gepubliceerde coalitieakkoord ‘Groeien door ambitie’ heeft de nieuwe coalitie al wel haar beleidsplannen voor de komende bestuursperiode opgeschreven. 

Bestuursrapportage: financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting

In de bestuursrapportage 2022 zijn de financiële mee- en tegenvallers ten opzichte van de opgestelde begroting op een rij gezet. Voor het lopende begrotingsjaar 2022 wordt op dit moment een batig saldo van € 1,7 miljoen verwacht. Er werd in de begroting uitgegaan van een batig saldo van ruim € 2 miljoen. Het college stelt de raad voor met de Bestuursrapportage in te stemmen.

Verkeerskundige reconstructie Enschedesestraat start eerder

Het college vindt de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat urgent. De wens is om de voorbereiding van deze herinrichting al in 2022 te starten, omdat dan nog interessante subsidies kunnen worden verkregen. De structurele financiële dekking voor dit project is al wel voorzien in het meerjarenperspectief. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier al in het jaar 2022 krediet voor beschikbaar te stellen.